Sosialistisk Venstreparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett følgende endringer for 2015, sammenlignet med regjeringens forslag:

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Utgifter rammeområde 0 (i tusen kroner)

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken

18 216 000

20 469 000

(+2 253 000)

Sum utgifter rammeområde 0

235 943 474

238 196 474

(+2 253 000)

Inntekter rammeområde 0 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 038 000

11 054 000

(+16 000)

5999

Statslånemidler

90

Lån

132 700 051

134 937 051

(+2 237 000)

Sum inntekter rammeområde 0

235 943 474

238 196 474

(+2 253 000)

Sum netto rammeområde Lånetransaksjoner mv.

0

0

(0)

Utgifter rammeområde 1 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

190 200

210 200

(+20 000)

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

37 300

39 300

(+2 000)

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

-762 093

-752 093

(+10 000)

2 Driftsutgifter

1 660 044

1 670 044

(+10 000)

30

Prosjektering av bygg

152 400

167 400

(+15 000)

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

49 000

20 000

(-29 000)

Sum utgifter rammeområde 1

7 739 179

7 757 179

(+18 000)

Inntekter rammeområde 1 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 1

1 329 126

1 329 126

(0)

Sum netto rammeområde Statsforvaltning

6 410 053

6 428 053

(+18 000)

Utgifter rammeområde 2 (i tusen kroner)

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

284 939

461 939

(+177 000)

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

162 715

161 715

(-1 000)

840

Krisetiltak

61

Tilskudd til incest- og voldtektsentre

79 980

84 980

(+5 000)

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

37 982

58 982

(+21 000)

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 777 500

0

(-1 777 500)

71

Ventestøtte

0

90 000

(+90 000)

845

Barnetrygd

70

Tilskudd

15 235 000

16 880 500

(+1 645 500)

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter

13 664

24 364

(+10 700)

70

Tilskudd

10 426

20 426

(+10 000)

72

Tiltak for lesbiske og homofile

10 755

11 755

(+1 000)

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid

3 352

13 352

(+10 000)

849

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

54 035

61 035

(+7 000)

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

166 609

178 609

(+12 000)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

92 373

97 373

(+5 000)

60

Kommunalt barnevern

607 183

907 183

(+300 000)

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger

1 202 158

1 378 458

(+176 300)

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv.

39 949

42 949

(+3 000)

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 479

4 479

(+1 000)

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

114 934

134 934

(+20 000)

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

4 561

7 561

(+3 000)

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

18 093 000

18 503 000

(+410 000)

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

394 000

607 000

(+213 000)

Sum utgifter rammeområde 2

46 910 378

48 252 378

(+1 342 000)

Inntekter rammeområde 2 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 2

1 412 559

1 412 559

(0)

Sum netto rammeområde Familie og forbruker

45 497 819

46 839 819

(+1 342 000)

Utgifter rammeområde 3 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

78

Ymse faste tiltak

12 590

17 590

(+5 000)

320

Allmenne kulturformål

55

Norsk kulturfond

78 737

178 737

(+100 000)

70

Satsninger innen idrett og kultur

0

189 000

(+189 000)

73

Nasjonale kulturbygg

210 216

220 216

(+10 000)

78

Ymse faste tiltak

35 984

99 484

(+63 500)

85

Gaveforsterkningsordning

30 330

0

(-30 330)

86

Talentutvikling

30 000

1 000

(-29 000)

321

Kunstnerformål

72

Assistentordning for unge kunstnere

0

6 000

(+6 000)

73

Kunstnerstipend m.m.

177 610

179 710

(+2 100)

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Driftsutgifter

17 432

18 432

(+1 000)

323

Musikkformål

78

Ymse faste tiltak

123 065

127 165

(+4 100)

324

Scenekunstformål

70

Nasjonale institusjoner

1 056 593

1 059 093

(+2 500)

78

Ymse faste tiltak

180 864

184 064

(+3 200)

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

55

Norsk kulturfond

172 056

192 056

(+20 000)

77

Kompetanseutvikling

0

30 000

(+30 000)

78

Ymse faste tiltak

61 694

70 494

(+8 800)

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

57 782

67 782

(+10 000)

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

29 487

34 487

(+5 000)

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 082 180

1 132 180

(+50 000)

78

Ymse faste tiltak

15 475

20 475

(+5 000)

329

Arkivformål

78

Ymse faste tiltak

8 123

8 623

(+500)

334

Film- og medieformål

71

Filmtiltak m.m.

14 768

54 768

(+40 000)

78

Ymse faste tiltak

22 685

23 985

(+1 300)

335

Mediestøtte

60

Innovasjonsstøtte

0

70 000

(+70 000)

61

Direkte støtte til journalistikk

0

30 000

(+30 000)

71

Produksjonstilskudd

258 246

321 246

(+63 000)

73

Medieforskning og etterutdanning

19 846

23 546

(+3 700)

75

Tilskudd til samiske aviser

20 931

25 431

(+4 500)

76

Tilskudd til minoritetsspråklige aviser

0

1 000

(+1 000)

Sum utgifter rammeområde 3

10 210 980

10 880 850

(+669 870)

Inntekter rammeområde 3 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 3

136 862

136 862

(0)

Sum netto rammeområde Kultur

10 074 118

10 743 988

(+669 870)

Utgifter rammeområde 4 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

38 136

71 736

(+33 600)

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika

556 000

626 449

(+70 449)

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika

144 000

184 850

(+40 850)

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

70

Sivilt samfunn

1 788 000

1 890 760

(+102 760)

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling

259 000

235 500

(-23 500)

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand

3 336 433

4 336 433

(+1 000 000)

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

71

Faglig samarbeid

415 900

445 900

(+30 000)

72

Nedrustning

0

9 000

(+9 000)

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling

742 200

1 392 200

(+650 000)

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 615 698

2 106 398

(+490 700)

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling

313 500

363 500

(+50 000)

169

Global helse og utdanning

70

Global helse

2 915 000

3 015 000

(+100 000)

73

Utdanning

1 650 000

1 665 000

(+15 000)

170

FN-organisasjoner mv.

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women)

95 000

120 000

(+25 000)

Sum utgifter rammeområde 4

37 054 680

39 648 539

(+2 593 859)

Inntekter rammeområde 4 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 4

240 357

240 357

(0)

Sum netto rammeområde Utenriks

36 814 323

39 408 182

(+2 593 859)

Utgifter rammeområde 5 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

341 760

351 760

(+10 000)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

23 839

25 839

(+2 000)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

3 754 244

3 758 644

(+4 400)

70

Tilskudd

19 839

29 839

(+10 000)

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

13 370 186

13 428 986

(+58 800)

21

Spesielle driftsutgifter

311 463

305 863

(-5 600)

70

Tilskudd

41 942

57 742

(+15 800)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

631 332

635 832

(+4 500)

470

Fri rettshjelp

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

32 333

48 333

(+16 000)

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

28 966

38 966

(+10 000)

Sum utgifter rammeområde 5

27 515 003

27 640 903

(+125 900)

Inntekter rammeområde 5 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 5

2 226 549

2 226 549

(0)

Sum netto rammeområde Justis

25 288 454

25 414 354

(+125 900)

Utgifter rammeområde 6 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

844 649

922 349

(+77 700)

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 516 814

1 526 514

(+9 700)

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

244 103

389 103

(+145 000)

70

Stønader til beboere i asylmottak

408 333

453 333

(+45 000)

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

15 467

23 967

(+8 500)

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak

10 807

43 207

(+32 400)

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

11 202

45 902

(+34 700)

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

269 070

289 070

(+20 000)

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

11 049

16 049

(+5 000)

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 144 600

1 424 600

(+280 000)

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

360 700

390 700

(+30 000)

562

Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 100

3 600

(+500)

567

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom

6 000

8 000

(+2 000)

580

Bostøtte

70

Bostøtte

2 810 000

3 000 000

(+190 000)

581

Bolig- og bomiljøtiltak

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

56 200

60 200

(+4 000)

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

371 700

496 700

(+125 000)

76

Tilskudd til utleieboliger

669 500

769 500

(+100 000)

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

19 700

21 900

(+2 200)

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

71 600

99 900

(+28 300)

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

177 400

178 500

(+1 100)

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

23 300

30 300

(+7 000)

590

Planlegging og byutvikling

65

Områdesatsing i byer

29 000

45 000

(+16 000)

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

193 093

230 293

(+37 200)

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd

6 793 969

7 581 269

(+787 300)

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

433 934

439 734

(+5 800)

62

Kommunale innvandrertiltak

232 146

337 146

(+105 000)

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

48 119

52 119

(+4 000)

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 566 481

1 620 281

(+53 800)

Sum utgifter rammeområde 6

20 742 010

22 899 210

(+2 157 200)

Inntekter rammeområde 6 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

12 502

40 402

(+27 900)

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

10 807

43 207

(+32 400)

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

157 590

578 390

(+420 800)

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

33 321

42 921

(+9 600)

5615

Husbanken

80

Renter

3 516 000

3 538 000

(+22 000)

Sum inntekter rammeområde 6

5 053 415

5 566 115

(+512 700)

Sum netto rammeområde Innvandring, regional utvikling og bolig

15 688 595

17 333 095

(+1 644 500)

Utgifter rammeområde 7 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

181 120

161 120

(-20 000)

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

67 170

57 170

(-10 000)

22

Tiltak for heltid

0

25 000

(+25 000)

50

Norges forskningsråd

137 850

237 850

(+100 000)

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter

31 300

43 300

(+12 000)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 147 157

11 160 157

(+13 000)

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv.

52 280

53 080

(+800)

76

Tiltak for arbeidssøkere

6 355 000

6 839 000

(+484 000)

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

541 130

548 930

(+7 800)

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd

437 400

445 000

(+7 600)

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter

13 857

15 957

(+2 100)

71

Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming

16 229

22 229

(+6 000)

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

12 400 000

12 507 000

(+107 000)

2620

Stønad til enslig mor eller far

72

Stønad til barnetilsyn

357 300

370 000

(+12 700)

73

Utdanningsstønad

52 680

53 980

(+1 300)

2650

Sykepenger

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv.

310 720

321 020

(+10 300)

2651

Arbeidsavklaringspenger

71

Tilleggsstønad

322 500

330 000

(+7 500)

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad

1 810 000

1 849 800

(+39 800)

71

Hjelpestønad

1 670 000

1 706 700

(+36 700)

74

Tilskudd til biler

740 000

790 000

(+50 000)

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 799 700

2 801 000

(+1 300)

77

Ortopediske hjelpemidler

1 278 670

1 289 970

(+11 300)

78

Høreapparater

540 700

550 000

(+9 300)

2680

Etterlatte

75

Stønad til barnetilsyn

7 000

7 200

(+200)

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad

165 200

171 000

(+5 800)

Sum utgifter rammeområde 7

406 323 306

407 244 806

(+921 500)

Inntekter rammeområde 7 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 7

5 690 514

5 690 514

(0)

Sum netto rammeområde Arbeid og sosial

400 632 792

401 554 292

(+921 500)

Utgifter rammeområde 8 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

3 317 685

3 282 685

(-35 000)

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 117

189 117

(+3 000)

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

263 853

243 853

(-20 000)

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 821 908

3 801 908

(-20 000)

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 095 299

2 075 299

(-20 000)

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 226 167

5 206 167

(-20 000)

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 452 649

3 432 649

(-20 000)

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 573 004

4 553 004

(-20 000)

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 214 133

1 194 133

(-20 000)

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 937 193

1 917 193

(-20 000)

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

983 759

963 759

(-20 000)

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 054 857

2 347 057

(-707 800)

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

570 367

405 367

(-165 000)

Sum utgifter rammeområde 8

43 817 827

42 733 027

(-1 084 800)

Inntekter rammeområde 8 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 8

5 609 726

5 609 726

(0)

Sum netto rammeområde Forsvar

38 208 101

37 123 301

(-1 084 800)

Utgifter rammeområde 9 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

915

Regelråd for næringslivet

1

Driftsutgifter

7 000

0

(-7 000)

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

59 900

62 349

(+2 449)

73

EUs romprogrammer

224 400

391 400

(+167 000)

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

345 100

595 100

(+250 000)

74

Reiseliv, profilering og kompetanse

455 200

495 200

(+40 000)

75

Marint verdiskapningsprogram

0

20 000

(+20 000)

Sum utgifter rammeområde 9

6 690 051

7 162 500

(+472 449)

Inntekter rammeområde 9 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 9

2 977 330

2 977 330

(0)

Sum netto rammeområde Næring

3 712 721

4 185 170

(+472 449)

Utgifter rammeområde 10 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

919

Diverse fiskeriformål

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

26 200

41 200

(+15 000)

Sum utgifter rammeområde 10

944 081

959 081

(+15 000)

Inntekter rammeområde 10 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 10

1 103 000

1 103 000

(0)

Sum netto rammeområde Fiskeri

-158 919

-143 919

(+15 000)

Utgifter rammeområde 11 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

53

Tilskudd til Norecopa

0

3 000 (+3 000)

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner

20 845

25 745

(+4 900)

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak

12 423

16 023

(+3 600)

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket

4 002

6 702

(+2 700)

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

72

Tilskudd til økt bruk av tre

19 980

34 980

(+15 000)

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak

3 970

18 970

(+15 000)

74

Tiltak for industriell bruk av trevirke

2 665

12 665

(+10 000)

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

77

Utviklingstiltak

263 080

233 280

(-29 800)

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

8 149

9 949

(+1 800)

Sum utgifter rammeområde 11

16 825 679

16 851 879

(+26 200)

Inntekter rammeområde 11 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 11

256 857

256 857

(0)

Sum netto rammeområde Landbruk

16 568 822

16 595 022

(+26 200)

Utgifter rammeområde 12 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

153 600

75 100

(-78 500)

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

238 600

428 600

(+190 000)

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

31

Havvind, bølger, tidevann

0

100 000

(+100 000)

32

Støtte til solenergi og ENØK

0

500 000

(+500 000)

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd

695 000

545 000

(-150 000)

72

Tilskudd til INTSOK

17 000

0

(-17 000)

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova SF

113 000

133 000

(+20 000)

Sum utgifter rammeområde 12

44 151 088

44 715 588

(+564 500)

Inntekter rammeområde 12 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 12

156 303 850

156 303 850

(0)

Sum netto rammeområde Olje og energi

-112 152 762

-111 588 262

(+564 500)

Utgifter rammeområde 13 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

1400

Klima- og miljødepartementet

62

Den naturlige skolesekken

2 500

3 500

(+1 000)

63

Miljøkompetanseprogram for varehandelen og arbeidslivet

0

10 000

(+10 000)

64

Lokale miljøtiltak

0

30 000

(+30 000)

65

Områdesatsing i byer

10 000

40 000

(+30 000)

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

54 705

60 705

(+6 000)

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

165 625

250 625

(+85 000)

54

Artsprosjektet m.m.

29 850

34 850

(+5 000)

1420

Miljødirektoratet

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

23 817

48 817

(+25 000)

31

Tiltak i verneområder

46 600

60 600

(+14 000)

34

Statlige erverv, nasjonalparker

0

40 000

(+40 000)

35

Statlige erverv, nytt skogvern

121 112

431 112

(+310 000)

39

Oppryddingstiltak

31 649

111 649

(+80 000)

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

22 600

122 600

(+100 000)

76

Refusjonsordninger

93 000

63 000

(-30 000)

78

Friluftsformål

137 275

157 275

(+20 000)

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper

33 439

66 439

(+33 000)

85

Naturinformasjonssentre

47 720

58 220

(+10 500)

1425

Vilt- og fisketiltak

70

Tilskudd til fiskeformål

11 000

16 000

(+5 000)

1429

Riksantikvaren

61

Kulturminnevern, prosjekttilskudd

0

10 000

(+10 000)

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

50 432

65 432

(+15 000)

74

Tilskudd til fartøyvern

56 329

66 329

(+10 000)

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

7 964

32 964

(+25 000)

79

Tilskudd til verdensarven

38 227

45 727

(+7 500)

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

213 872

237 872

(+24 000)

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50

Tilskudd til statlige mottakere

24 177

49 177

(+25 000)

1481

Klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning

306 300

6 300

(-300 000)

Sum utgifter rammeområde 13

8 793 632

9 384 632

(+591 000)

Inntekter rammeområde 13 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 13

880 881

880 881

(0)

Sum netto rammeområde Miljø

7 912 751

8 503 751

(+591 000)

Utgifter rammeområde 14 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum utgifter rammeområde 14

2 215 992

2 215 992

(0)

Inntekter rammeområde 14 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 14

11 100

11 100

(0)

Sum netto rammeområde Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892

2 204 892

(0)

Utgifter rammeområde 15 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

719

Annet folkehelsearbeid

79

Andre tilskudd

21 308

30 308

(+9 000)

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 092 501

1 082 501

(-10 000)

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

50 933 711

51 444 661

(+510 950)

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

17 980 005

18 160 375

(+180 370)

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

13 592 624

13 728 984

(+136 360)

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

12 193 621

12 315 941

(+122 320)

79

Raskere tilbake

567 694

569 694

(+2 000)

761

Omsorgstjeneste

61

Vertskommuner

949 150

1 089 150

(+140 000)

68

Kompetanse og innovasjon

259 954

409 954

(+150 000)

762

Primærhelsetjeneste

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort

27 177

30 177

(+3 000)

765

Psykisk helse og rusarbeid

72

Frivillig arbeid mv.

187 723

212 723

(+25 000)

73

Utviklingstiltak mv.

135 499

140 499

(+5 000)

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

72

Tannbehandling

2 224 000

2 572 000

(+348 000)

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 965 590

3 980 890

(+15 300)

Sum utgifter rammeområde 15

174 210 216

175 847 516

(+1 637 300)

Inntekter rammeområde 15 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 15

3 733 338

3 733 338

(0)

Sum netto rammeområde Helse

170 476 878

172 114 178

(+1 637 300)

Utgifter rammeområde 16 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 859

14 359

(+500)

225

Tiltak i grunnopplæringen

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

58 551

63 551

(+5 000)

74

Tilskudd til organisasjoner

11 932

14 832

(+2 900)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

71

Tilskudd til vitensentre

48 920

58 920

(+10 000)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

743 316

767 616

(+24 300)

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

4 683

5 383

(+700)

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

162 501

223 801

(+61 300)

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

6 202

12 202

(+6 000)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

29 689 399

30 177 199

(+487 800)

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid

79 991

94 991

(+15 000)

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

380 000

408 500

(+28 500)

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 524 979

1 584 979

(+60 000)

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

303 318

261 318

(-42 000)

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 192 843

1 114 043

(-78 800)

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 047 800

1 997 800

(-50 000)

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

376 300

401 300

(+25 000)

928

Annen marin forskning og utvikling

75

Forskning på lus og rømming innen oppdrettsnæringa

0

15 000

(+15 000)

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

234 914

259 914

(+25 000)

2410

Statens lånekasse for utdanning

70

Utdanningsstipend

2 739 832

2 840 192

(+100 360)

Sum utgifter rammeområde 16

68 346 465

69 043 025

(+696 560)

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 16

4 862 667

4 862 667

(0)

Sum netto rammeområde Kirke, utdanning og forskning

63 483 798

64 180 358

(+696 560)

Utgifter rammeområde 17 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

1301

Forskning og utvikling mv.

72

Støtte til nullutslippsteknologi i transportsektoren, Enova

0

300 000

(+300 000)

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.

10 494 139

10 504 139

(+10 000)

30

Riksveginvesteringer

12 137 671

11 051 671

(-1 086 000)

31

Skredsikring riksveger

929 000

1 029 000

(+100 000)

62

Skredsikring fylkesveger

580 356

680 356

(+100 000)

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

10 000

200 000

(+190 000)

72

Kjøp av riksvegferjetjenester

694 481

724 481

(+30 000)

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport

46 248

156 248

(+110 000)

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene

975 550

1 975 550

(+1 000 000)

63

Planleggingsmidler Fornebubanen og Ahusbanen, samt banetunnel i Oslo

0

60 000

(+60 000)

63

Særskilt tilskudd til Fornebubanen

25 000

0

(-25 000)

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

6 378 683

7 328 683

(+950 000)

30

Investeringer i linjen

8 039 625

8 439 625

(+400 000)

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog

3 196 870

3 246 870

(+50 000)

1360

Kystverket

72

Utvikling av godsruter, jernbane og sjø

0

90 000

(+90 000)

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

50 000

100 000

(+50 000)

Sum utgifter rammeområde 17

56 649 757

58 978 757

(+2 329 000)

Inntekter rammeområde 17 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 17

2 945 613

2 945 613

(0)

Sum netto rammeområde Transport og kommunikasjon

53 704 144

56 033 144

(+2 329 000)

Utgifter rammeområde 18 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

115 424 951

119 857 951

(+4 433 000)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

30 259 108

30 749 108

(+490 000)

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

7 838 700

8 058 700

(+220 000)

Sum inntekter rammeområde 18

0

0

(0)

Sum netto rammeområde Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

160 563 300

165 706 300

(+5 143 000)

Utgifter rammeområde 19 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 502 700

10 500 000

(-2 700)

Sum utgifter rammeområde 19

10 502 700

10 500 000

(-2 700)

Inntekter rammeområde 19 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 19

150 000

150 000

(0)

Sum netto rammeområde Tilfeldige utgifter og inntekter

10 352 700

10 350 000

(-2 700)

Utgifter rammeområde 20 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 877 600

4 879 800

(+2 200)

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

523 500

535 500

(+12 000)

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter

5 150 000

5 149 400

(-600)

Sum utgifter rammeområde 20

48 991 500

49 005 100

(+13 600)

Inntekter rammeområde 20 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 20

8 912 515

8 912 515

(0)

Sum netto rammeområde Finansadministrasjon mv.

40 078 985

40 092 585

(+13 600)

Utgifter rammeområde 21 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum utgifter rammeområde 21

0

0

(0)

Inntekter rammeområde 21 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

33 500 000

44 070 000

(+10 570 000)

72

Fellesskatt

225 700 000

222 152 000

(-3 548 000)

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

72

Særskatt på oljeinntekter

100 500 000

101 550 000

(+1 050 000)

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 200 000

256 122 500

(-77 500)

71

Merverdiavgift på finansielle tjenester mv.

0

7 000 000 (+7 000 000)

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 600 000

12 740 000

(+140 000)

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 900 000

18 875 000

(-25 000)

72

Årsavgift

10 300 000

10 370 000

(+70 000)

75

Omregistreringsavgift

1 320 000

1 980 000

(+660 000)

5537

Avgifter på båt mv.

71

Avgift på båtmotorer

0

195 000

(+195 000)

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000

6 230 000

(+530 000)

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 300 000

12 365 000

(+1 065 000)

72

Veibruksavgift på gass

0

80 000

(+80 000)

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 400 000

9 809 238

(+1 409 238)

5542

Avgift på mineralolje mv.

71

Avgift på smøreolje mv.

125 000

60 000

(-65 000)

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 650 000

6 755 000

(+1 105 000)

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

400 000

580 000

(+180 000)

5560

Miljøavgifter

80

Flyseteavgift

0

2 450 000

(+2 450 000)

Sum inntekter rammeområde 21

1 093 391 065

1 116 179 803

(+22 788 738)

Sum netto rammeområde Skatter, avgifter og toll

-1 093 391 065

-1 116 179 803

(-22 788 738)

Utgifter rammeområde 22 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum utgifter rammeområde 22

0

0

(0)

Inntekter rammeområde 22 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

Sum inntekter rammeområde 22

31 700 990

31 700 990

(0)

Sum netto rammeområde Utbytte mv.

-31 700 990

-31 700 990

(0)

Utgifter rammeområde 23 (i tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg

SVs forslag

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

303 955 000

305 005 000

(+1 050 000)

Sum utgifter rammeområde 23

303 955 000

305 005 000

(+1 050 000)

Inntekter rammeområde 23 (i tusen kroner)

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

174 224 510

170 202 510

(-4 022 000)

Sum inntekter rammeområde 23

174 224 510

170 202 510

(-4 022 000)

Sum netto rammeområde Statens pensjonsfond utland

129 730 490

134 802 490

(+5 072 000)