5. Utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside i perioden 2009–2015

5.1 Sammendrag

Det vises til omtale av utviklingstrekk på budsjettets utgiftsside i perioden 2009–2015 i Prop. 1 S (2014–2015) Gul bok.

5.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.