7. Gjennomføringen av inneværende års budsjett

7.1 Sammendrag

Det vises til omtale av gjennomføringen av inneværende års budsjett i Prop. 1 S (2014–2015) Gul bok.

7.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.