8. Omtale av særskilte saker

8.1 Sammendrag

Det vises til omtale av særskilte saker i Prop. 1 S (2014–2015) Gul bok.

8.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.