1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Båre Vegar Solhjell, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Meld. St. 1 (2014–2015) Nasjonalbudsjettet 2015 og Prop. 1 S (2014–2015) Statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober 2014. Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 16. oktober 2014, jf. Innst. 1 S (2014–2015).

Rammeområde 14 omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og Stortingets eksterne organer: Forsvarets ombudsmannsnemnd, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen.