4. Det kongelige hus

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. Bevilgningene omfatter apanasje til kongeparet og kronprinsparet, drift av Det kongelige hoff, Kongehusets utgifter til offisielle oppgaver og mindre vedlikeholdsutgifter.

Det foreslås bevilget 227,792 mill. kroner for 2015, mot 201,133 mill. kroner i saldert budsjett for 2014. I tillegg ble det i juni 2014 bevilget 7 mill. kroner på kap. 1 post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.

I tillegg til bevilgningene over kap. 1 og 2 blir det også bevilget midler til kongelige formål under Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (eiendommer til kongelige formål).

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for Det kongelig hus for 2015.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene endret prosentsatsen i avbyråkratiseringsreformen fra 0,5 til 0,6 prosent.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at Arbeiderpartiet i finansinnstillingen godtok regjeringens avbyråkratiseringsreform som ble økt til 0,6 prosent i forliket, og at Arbeiderpartiets medlemmer i finanskomiteen valgte å legge hele kuttet på kap. 20 post 1, og at ramme 1 (statsforvaltning) dermed blir redusert.

Komiteens medlem fra Senterpartiet påpeker at når flertallet i finanskomiteen vedtar å øke prosentsatsen for avbyråkratiseringsreformen med 0,1 prosent, er det naturlig at dette også får betydning for denne delen av statsbudsjettet. Dette medlem viser for øvrig til Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2015, som var i samsvar med regjeringens forslag til bevilgning på dette området.

Som følge av at prosentsatsen i avbyråkratiseringsreformen er endret fra 0,5 til 0,6 prosent, foreslår komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, at kap. 1 post 50 reduseres med 164 000 kroner og bevilges med 169,386 mill. kroner. Flertallet foreslår videre at kap. 2 post 50 reduseres med 18 000 kroner og bevilges med 18,382 mill. kroner, jf. tabellen under.

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg 1-3

Budsjettforliket H, FrP, KrF, V

Utgifter (i tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

50

Det kongelige hoff

169 550

169 386 (-164)

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 400

18 382 (-18)