Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Båre Vegar Solhjell, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Meld. St. 1 (2014–2015) Nasjonalbudsjettet 2015 og Prop. 1 S (2014–2015) Statsbudsjettet som ble lagt frem 8. oktober 2014. Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 16. oktober 2014, jf. Innst. 1 S (2014–2015).

Rammeområde 14 omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og Stortingets eksterne organer: Forsvarets ombudsmannsnemnd, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen.

2. Regjeringens budsjettforslag

Regjeringens budsjettforslag for rammeområde 14: Summen av regjeringens forslag til utgifter fratrukket inntekter er på 2 204 892 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2014–2015).

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområdet 14 slik det fremgår av Prop. 1 S (2014–2015), fordelt på kapitler og poster:

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 14

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2014–2015)

Utgifter

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 829 000

50

Det kongelige hoff

169 550 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

20 000 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

9 013 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 400 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

875 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

346 300 000

70

Tilskudd til partigruppene

174 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

13 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

3 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

64 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

13 000 000

45

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

9 300 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

460 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

21 500 000

Sum utgifter rammeområde 14

2 215 992 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

900 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

800 000

Sum inntekter rammeområde 14

11 100 000

Netto rammeområde 14

2 204 892 000

3. Stortingets vedtak om rammeområde 14

Ved vedtak i Stortinget 1. desember 2014 er nettosum for rammeområde 14 fastsatt til 2 204 710 000 kroner, jf. Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015). De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.

4. Det kongelige hus

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. Bevilgningene omfatter apanasje til kongeparet og kronprinsparet, drift av Det kongelige hoff, Kongehusets utgifter til offisielle oppgaver og mindre vedlikeholdsutgifter.

Det foreslås bevilget 227,792 mill. kroner for 2015, mot 201,133 mill. kroner i saldert budsjett for 2014. I tillegg ble det i juni 2014 bevilget 7 mill. kroner på kap. 1 post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.

I tillegg til bevilgningene over kap. 1 og 2 blir det også bevilget midler til kongelige formål under Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (eiendommer til kongelige formål).

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for Det kongelig hus for 2015.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene endret prosentsatsen i avbyråkratiseringsreformen fra 0,5 til 0,6 prosent.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at Arbeiderpartiet i finansinnstillingen godtok regjeringens avbyråkratiseringsreform som ble økt til 0,6 prosent i forliket, og at Arbeiderpartiets medlemmer i finanskomiteen valgte å legge hele kuttet på kap. 20 post 1, og at ramme 1 (statsforvaltning) dermed blir redusert.

Komiteens medlem fra Senterpartiet påpeker at når flertallet i finanskomiteen vedtar å øke prosentsatsen for avbyråkratiseringsreformen med 0,1 prosent, er det naturlig at dette også får betydning for denne delen av statsbudsjettet. Dette medlem viser for øvrig til Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2015, som var i samsvar med regjeringens forslag til bevilgning på dette området.

Som følge av at prosentsatsen i avbyråkratiseringsreformen er endret fra 0,5 til 0,6 prosent, foreslår komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, at kap. 1 post 50 reduseres med 164 000 kroner og bevilges med 169,386 mill. kroner. Flertallet foreslår videre at kap. 2 post 50 reduseres med 18 000 kroner og bevilges med 18,382 mill. kroner, jf. tabellen under.

Kap.

Post

Formål

Prop 1 S med Tillegg 1-3

Budsjettforliket H, FrP, KrF, V

Utgifter (i tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

50

Det kongelige hoff

169 550

169 386 (-164)

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 400

18 382 (-18)

5. Stortinget og underliggende institusjoner

Kap. 41 Stortinget

På dette kapitlet bevilges midler til den parlamentariske virksomheten, godtgjøring til stortingsrepresentantene, drift av Stortingets administrasjon og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse mv.

Det foreslås bevilget 1 413,3 mill. kroner for 2015, mot 1 210,8 mill. kroner i saldert budsjett for 2014. Etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett er bevilgningen for 2014 1 219,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortinget for 2015. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, Ombudsmannen for Forsvaret og hans administrasjon. Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre rettighetene til personellet i Forsvaret, og medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Det foreslås bevilget 6,8 mill. kroner for 2015, mot 6,8 mill. kroner i saldert budsjett for 2014.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2015. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett eller feil mot den enkelte borger.

Det foreslås bevilget 64,3 mill. kroner for 2015, mot 63,3 mill. kroner i saldert budsjett for 2014.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) for 2015. Komiteen støtter forslaget, og forutsetter at rammevilkårene som stilles til disposisjon for Sivilombudsmannen dermed vil være tilstrekkelige for virksomheten.

Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

På dette kapitlet bevilges midler til drift av EOS-utvalget, som er gitt i oppgave å føre løpende kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

Det foreslås bevilget 13 mill. kroner for 2015, mot 10,4 mill. kroner i saldert budsjett for 2014. Etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett er bevilgningen for 2014 12,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for EOS-utvalget for 2015. Komiteen vil understreke at det er bred enighet om at EOS-utvalget skal ha de midlene som er nødvendig for å drive forsvarlig kontroll av de hemmelige tjenester. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 45 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal etableres fra 1. januar 2015. På nytt kapittel 45 er det foreslått midler til drift av institusjonen. Det foreslås bevilget 9,3 mill. kroner for 2015.

Komiteens merknader

Komiteen viser til Stortingets enstemmige vedtak om opprettelse av en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra januar 2015. Komiteen understreker viktigheten av en slik uavhengig institusjon, og ser frem til at denne kommer i arbeid. Komiteen viser for øvrig til forslaget til bevilgning og støtter dette.

Kap. 51 Riksrevisjonen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Riksrevisjonen, som gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i overensstemmelse med Stortingets vedtak.

Det foreslås bevilget 481,5 mill. kroner for 2015, mot 476,4 mill. kroner i saldert budsjett for 2014.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for Riksrevisjonen for 2015. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til budsjettforslaget.

6. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 829 000

50

Det kongelige hoff

169 386 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

20 000 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

9 013 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 382 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

875 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

346 300 000

70

Tilskudd til partigruppene

174 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

13 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

3 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

64 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

13 000 000

45

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

9 300 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

460 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

21 500 000

Totale utgifter

2 215 810 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

900 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

800 000

Totale inntekter

11 100 000

II

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at en i 2015 kan inngå avtaler for oppgaver som blir avsluttet i 2015 og senere under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som er nevnt i Prop. 1 S (2014–2015).

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 2. desember 2014

Martin Kolberg

leder og ordf. for kap. 41, 3041, 51 og 3051

Per Olaf Lundteigen

Helge Thorheim

Bård Vegar Solhjell

ordf. for kap. 1 og 2

ordf. for kap. 42

ordf. for kap. 43, 45 og 3043

Jette F. Christensen

ordf. for kap. 44