Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Dokument 3:7 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll. Komiteen viser og til befaring på Svinesund tollstasjon for innhenting av informasjon, og brev fra Toll- og avgiftsdirektoratet til Riksrevisjonen av 1. oktober 2014.

Manglende prioritering av arbeidet med å avdekke alvorlige overtredelser for å bekjempe organisert kriminalitet

Komiteen merker seg at Riksrevisjonen skriver at «Arbeid mot smugling bør styrkes». Videre at undersøkelsen viser at arbeidet med å avdekke alvorlige overtredelser i mindre grad blir fulgt opp av Finansdepartementet i styringen av Toll- og avgiftsdirektoratet. Stortinget har tidligere understreket hvor viktig det er å motarbeide organisert kriminalitet ved å redusere distribusjon av narkotika.

Komiteen merker seg òg at Toll- og avgiftsdirektoratet skriver om grensekontrollen at det viktigste målet er å motarbeide den organiserte kriminaliteten – særlig narkotikakriminaliteten. Videre merker komiteen seg at dersom de ikke hadde prioritert dette, så ville Tollvesenet ha gjennomført langt flere kontroller mot småsmugling av alkohol og tobakk der en nærmest er sikret mange beslag og høy treffprosent.

Komiteen registrerer òg at Tollvesenet har satset sterkt på etterretning og analyse de senere år, at de har etablert styringsparametere for «alvorlige hendelser» (AOT), og utvikla resultatindikatorene/styringsparametere for «AOT»-poeng som honorerer de store beslaga, og at dette nå er under innføring.

Komiteen merker seg at det er uenighet mellom Riksrevisjonen og Tollvesenet, men mener at ut i fra den informasjon komiteen har fått, så prioriterer etaten arbeidet med å avdekke alvorlige hendelser.

Lave beslag for flere typer narkotika og valuta

Komiteen merker seg at Riksrevisjonen mener at selv om antall narkotikabeslag har økt betydelig i perioden 2007–2013, er det sett opp mot anslått mengde narkotika som er i omløp, lite som tas i toll- og avgiftsetaten. Riksrevisjonen mener at resultatene ikke er tilfredsstillende sett i lys av Innst. 207 S (2012–2013) der Helse- og omsorgskomiteen uttrykker at den er tilfreds med at regjeringen vil sikre målrettet arbeid for å avdekke og begrense organisert narkotikakriminalitet og øke mengden beslaglagt stoff på det norske markedet.

Komiteen viser også til Tollvesenets brev til Riksrevisjonen av 1. oktober 2014 der de har referert tall på beslag og sammenliknet dette med de nordiske landene:

«Beslagstallene for de vanligste typer narkotika for de nordiske landene for 2013:

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Khat

13 574 kg

7 569 kg

7 918 kg

4 767 kg

Cannabis

866 kg

910 kg

533 kg

262 kg

Amfetamin

235 kg

254 kg

70 kg

6 kg

Kokain

148 kg

30 kg

15 kg

0,6 kg

Heroin

35 kg

3 kg

2 kg

0,2 kg»

Tallene viser at sammenliknet med Sverige, Danmark og Finland fremgår det at de norske resultatene i sum er bra, når en tar hensyn til landenes størrelse og bruksmønster og særlig at Sverige og Danmark ikke bare er sluttbrukerland slik som Norge er, men også transittland for smugling til Norge.

Tollvesenet mener i tillegg at politiets beslagstall også burde gå inn vurderingsgrunnlaget i relasjon til Innst. 207 S (2012–2013) fordi denne åpenbart retter seg like mye mot politiets narkotikabeslag som mot Tollvesenets beslag.

Bemanningen tilpasses i liten grad til økt trafikkmengde i helger og ferier, og etaten mangler oversikt over trafikken ved flere ubemannede grenseoverganger

Komiteen merker seg og at Riksrevisjonen skriver at bemanningen i grensekontrollen i liten grad er tilpasset økt trafikk i helger og ferier.

Komiteen er kjent med at Tollvesenets vurdering er at det kontrollfaglig sett ikke er en riktig vurdering å fordele de eksisterende ressursene sterkere mot den økte helge- og ferietrafikken. Komiteen mener det er viktig å legge kontrollfaglige hensyn til grunn.

Komiteen merker seg at Riksrevisjonen mener at Toll- og avgiftsdirektoratet mangler oversikt over trafikken ved flere ubemannede grenseoverganger. Komiteen er kjent med at Tollvesenet kjører pilotprosjekter med videoovervåking av de ubemannede grenseovergangene. Komiteen mener at dette må bygges ut over flere grenseoverganger.

Svakheter i sentrale virkemidler som ikt, kontrollfasiliteter, skanner og kanaler for tips

Komiteen merker seg at undersøkelsen viser svakheter i bruk av sentrale virkemiddel, som ikt, kontrollfasiliteter, skannere og tipskanaler. Dette fører til redusert kvalitet i grensekontrollen. Komiteen er enig i dette og mener at regjeringen må tilføre ressurser slik at teknisk utstyr og tipskanaler kan bidra til bedre grensekontroller.

Avslutning

Komiteen er glad for at finansministeren ser behov for en sterkere og bedre grensekontroll, og ber regjeringen følge opp rapporten.