Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 21. mai 2015

Arve Kambe

Bengt Morten Wenstøb

leder

ordfører