1.1 Innledning

EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (Employment and Social Innovation – EaSI) for perioden 2014–2020 ble formelt vedtatt 11. desember 2013 ved Europaparlamentet- og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013. Formålet med programmet er å bidra til gjennomføringen av Europa 2020-strategien gjennom å gi bistand til oppfyllelse av EUs mål om å fremme et høyt sysselsettingsnivå, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene. Programperioden varer fra 1. januar 2014 til 31. desember 2020.

Programmet er åpent for deltakelse fra EØS/EFTA-statene. Grunnet budsjettmessige forhold deltok Norge fra 2014 bare i EaSI-programmets EURES-akse, og ikke i de øvrige delene av forordningen, jf. Prop. 89 S (2013–2014) og Innst. 291 S (2013–2014).

Det foreslås at Norge fra 2015 også deltar i EaSI-programmets PROGRESS-akse (2015–2020) (Programme for Employment and Social Solidarity), jf. Prop. 1 S (2014–2015) og Innst. 15 S (2014–2015).

Det vises til proposisjonens kapittel 2 der det er nærmere redegjort for programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EASI (2014–2020), og kapittel 3 der PROGRESS-aksen av programmet er nærmere redegjort for.

1.2 Konstitusjonelle forhold

Siden norsk deltakelse i EaSI-programmets PROGRESS-akse krever årlige økonomiske bidrag i programperioden på seks år, må Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning innhentes, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse av beslutningen, og for å gjøre det mulig for Norge å delta i PROGRESS-aksen av EaSI-programmet så tidlig som mulig og sikre norsk deltakelse i programaktivitetene for 2015, fremmes forslag om at Stortinget gir sitt samtykke før beslutningen fattes i EØS-komiteen. Avgjørelsen i EØS-komiteen er ventet i andre kvartal 2015. Det vil dermed ikke bli nødvendig for Norge å ta forbehold om konstitusjonelle prosedyrer ved beslutningen i EØS-komiteen.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom den endelige beslutningen avviker vesentlig fra det utkastet som er lagt frem i denne proposisjonen, vil saken bli lagt frem for Stortinget på nytt.

1.3 EØS-komiteens beslutning

Med sikte på å utvide norsk deltakelse i EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) vil EØS-komiteen vedta en endring av protokoll 31, artikkel 15 i EØS-avtalen, slik at avtalen også omfatter norsk deltakelse i PROGRESS-aksen av dette programmet. I proposisjonens kapittel 5 er det nærmere redegjort for innholdet i utkastet til EØS-komiteens beslutning.

1.4 Administrative og økonomiske konsekvenser

EaSI-programmets totalbudsjett er 919 469 mill. euro for perioden 2014–2020. Budsjettet fordeles med om lag 61 pst. på PROGRESS, 21 pst. på mikrofinansieringsordningen og med 18 pst. på EURES-nettverket.

Innen PROGRESS er målet å allokere minst 20 pst. av midlene til sysselsettingsområdet, særlig for å bekjempe ungdomsledigheten og minst 50 pst. til arbeidet for å sikre sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting, samt forebygge og redusere fattigdom. Minst 10 pst. skal benyttes til arbeidet for å bedre arbeidsvilkår. For å underbygge programmets fleksibilitet kan opp til 20 pst. av budsjettet dekke aktivitetene som går på tvers av de nevnte programdelene.

Det anslås at den samlede norske kontingenten for å delta i PROGRESS-aksen vil utgjøre om lag 21 mill. kroner i gjennomsnitt per år i perioden 2015–2020. Kontingentens størrelse vil variere noe avhengig av aktiviteten og valutakursen.

Kostnadene vil bli dekket innenfor gjeldende budsjettramme til Arbeids- og sosialdepartementets kap. 601 post 70. Beløpet inkluderer administrasjonsutgifter knyttet til departementets utsendte eksperter til Europakommisjonen.

Utvidelse av deltakelse i EaSI-programmets PROGRESS-akse krever ikke lov- eller forskriftsendringer.

1.5 Vurdering og tilrådning

Det er viktig for Norge å ta del i det europeiske samarbeidet på det arbeidslivspolitiske og sosialpolitiske området.

Norsk deltakelse i PROGRESS er sentralt for å kunne ivareta omfattende faglige interesser på arbeidsretts- og arbeidsmiljøområdet som i sin helhet er innlemmet i EØS-avtalen. Norge er derfor sterkt berørt av utviklingen av europaretten på disse områdene.

Deltakelsen i PROGRESS vil gi norske myndigheter, organisasjoner og forskningsmiljøer anledning til å delta i programmets utlysninger av studier og prosjektmidler, samt deltakelse i aktiviteter og nettverksbygging.

Deltakelse i PROGRESS gir mulighet til fortsatt å delta i MISSOC-samarbeidet (Mutual Information System on Social Protection), som er en plattform for løpende informasjons- og erfaringsutveksling, analyse og overvåking av utviklingstrekkene på trygdeområdet innen EØS.

Programmet omfatter områder som er sentrale i norsk politikk, herunder arbeidet med å styrke samarbeidet mellom ulike håndhevingsmyndigheter og mellom myndighetene og andre berørte aktører for å bekjempe arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene. Effektiv bekjempelse av svart arbeid krever samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av medlemsstatene og mellom flere ulike etater i de ulike medlemsstatene. Deltakelse i PROGRESS gir Norge anledning til deltakelse i ekspertgrupper og gjennomføringsgrupper til håndhevingsdirektivet, det videre arbeidet med utsendingsdirektivet og arbeidet med revisjon av arbeidstidsdirektivet.

Deltakelse i EaSI-programmets PROGRESS-akse bidrar til å fremme norske interesser i den europeiske prosessen, blant annet gjennom å medvirke i de faglige drøftelsene som ligger forut for arbeidet med nytt EØS-relevant regelverk. Det gir også læringsutbytte gjennom samhandling med EU-statene på disse områdene. Ordningen med å ha utsendte nasjonale eksperter fra Norge for å arbeide i Europakommisjonen vil bli videreført.

Arbeids- og sosialdepartementet tilrår at Stortinget samtykker til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen av EaSI-programmet (2014–2020) fra 2015. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.