Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Til Stortinget

1. Sammendrag

I proposisjonen foreslår departementet at Stortinget samtykker til inngåelse av avtale mellom Norge og Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer. Avtalen er et midlertidig tiltak som vil gi økt fengselskapasitet raskt.

Proposisjonen inneholder også forslag om bevilgningsvedtak i 2015 for å finansiere kostnadene forbundet med inngåelse av avtalen mellom Norge og Nederland.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i proposisjonen endringer i lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff (straffegjennomføringsloven) om hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med. Det vises til egen innstilling om lovsaken, jf. Innst. 309 L (2014–2015).

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, lederen Hadia Tajik og Lene Vågslid, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Hårek Elvenes, Peter Christian Frølich og Anders B. Werp, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein og Dagfinn Henrik Olsen, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, og fra Senterpartiet, Geir Inge Lien, viser til Prop. 92 LS (2014–2015). Komiteen viser også til Meld. St. 12 (2014–2015) og Innst. 305 S (2014–2015) hvor komiteens merknader til forslagene i foreliggende proposisjon er omtalt.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, fremmer følgende forslag:

«Stortinget samtykker i inngåelse av avtale av 2. mars 2015 med Nederland om bruken av et fengsel i Nederland.»

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

109 000 000

fra kr 3 750 582 000 til kr 3 859 582 000»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet foreslår at økningen på kap. 430 post 1 med 109 mill. kroner fordeles på følgende måte:

  • 41 mill. kroner til nye plasser EK

  • 10 mill. kroner til nye plasser narkotikadomstolsprogrammet

  • 5 mill. kroner til konfliktrådene

  • 19 mill. kroner til bøtesoning

  • 30 mill. kroner til prosjektering Agder, Halden, Skien fengsler

  • 4 mill. kroner nye stillinger i kriminaloms/friomsorgen

Disse medlemmer viser til at dette vil frigjøre, i løpet av forholdsvis kort tid, anslagsvis 180 plasser.

Disse medlemmer vil i tillegg vise til Dokument 8:86 S (2014–2015).

Komiteens medlem fra Senterpartiet støtter ikke leie av fengselsplasser i Nederland, og det henvises til merknader og forslag inntatt i Innst. 305 S (2014–2015), jf. Meld. St. 12 (2014–2015).

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale av 2. mars 2015 med Nederland om bruken av et fengsel i Nederland.

II

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

109 000 000

fra kr 3 750 582 000 til kr 3 859 582 000

Oslo, i justiskomiteen, den 2. juni 2015

Hadia Tajik

Dagfinn Henrik Olsen

leder

ordfører