1.1 Innledning

Det vises i proposisjonen til at antallet asylsøkere til Europa nå er på et historisk høyt nivå. Regjeringen legger i proposisjonen fram forslag om bevilgningsendringer i 2015 som følge av et økt antall asylsøkere til Norge i 2015, sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett. Den kraftige økningen, og den særlig store økningen i antallet enslige mindreårige asylsøkere, skaper store utfordringer for utlendingsforvaltningen. Det foreslås bevilgningsøkninger på diverse kapitler for å håndtere denne situasjonen. Til sammen foreslås det i proposisjonen bevilgningsøkninger på 227,1 mill. kroner.

Det vises til at også andre kapitler på statsbudsjettet vil kunne bli påvirket av den økte tilstrømmingen. Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) vil på ordinært vis utarbeide prognoser og bevilgningsberegninger for volumavhengige poster til nysalderingen for 2015. Regjeringen vil komme tilbake til dette i den forbindelse.

1.2 Bakgrunn

Den kraftige økningen av asylsøkere til Norge medfører betydelige utfordringer for utlendingsforvaltningen, noe som også kan gjøre situasjonen for personene som søker om beskyttelse i Norge, vanskeligere. Det er for gjeldende budsjett 2015 lagt til grunn en prognose på 11 000 asylsøkere til Norge inneværende år. Det legges i proposisjonen til grunn en økning fra 11 000 til 16 000 asylsøkere til Norge i 2015. Det understrekes at det er svært stor usikkerhet knyttet til hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge fremover. Dersom de siste ukers utvikling fortsetter ut året, vil antallet asylsøkere i 2015 bli høyere enn dette tallet.

1.3 Forslag under de enkelte kapitlene

1.3.1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kap. 400 Justisdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

Det vises i proposisjonen til at de økte asylankomstene til Norge og Europa medfører betydelige meroppgaver for Justis- og beredskapsdepartementet. For å kunne håndtere situasjonen på en god måte foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 400, post 1 med 1,5 mill. kroner i 2015.

Kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

Post 1 Driftsutgifter
Økte asylankomster

Det vises i proposisjonen til at situasjonen for ankomstregistreringen er utfordrende. Særlig gjelder dette de forholdene som asylsøkerne møter i Politiets utlendingsenhets lokaler. Det har i en tid vært nødvendig å foreta tilpassede registreringer som innebærer at en del personer ikke er ferdig registrert før de sendes ut til mottakssystemet. Dette er uheldig ut fra sikkerhetshensyn og ut fra hensyn til effektiv saksbehandling (ID-arbeidet er mest effektivt i initialfasen). I tillegg gir det økte kostnader til transport og logistikk, og økt press på transittmottakene.

Det vises i proposisjonen til at det er nødvendig å styrke registreringskapasiteten betydelig. Foruten tiltak som er gjennomført innenfor eksisterende rammer er det derfor behov for å øke bevilgningen til politiet med 50 mill. kroner. Av dette knytter om lag 25 mill. kroner seg til personellkostnader og enkelte investeringer i Politiets utlendingsenhet. Det foreslås i proposisjonen på denne bakgrunn å øke bevilgingen på kap. 440, post 1 med 25 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 440, post 21.

Norsk bidrag til fellesoperasjon i Middelhavet

Det vises i proposisjonen til at det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015 blant annet ble bevilget 5 mill. kroner for å dekke anslåtte merutgifter til leie av sivilt mannskap til norsk bidrag til Frontex fellesoperasjon Triton i seks måneder, jf. Innst. 360 S (2014–2015) og Prop. 119 S (2014–2015). Det ble uttrykt usikkerhet til beløpet. På bakgrunn av oppdatert oversikt forventes politiets ekstraordinære merutgifter som følge av Norges deltakelse i seks måneder å utgjøre 45,7 mill. kroner i 2015. Økningen skyldes uforutsette merutgifter og at Frontex har valgt å benytte skipet på en annen måte enn det som var forventet. Nåværende 6-måneders avtale for innleid skip går ut i slutten av november. Regjeringen vil forlenge det norske bidraget til Frontex fellesoperasjon Triton. Merutgifter til politiet i desember 2015 som følge av dette er anslått til 6,4 mill. kroner. Samlede merutgifter i 2015 til norsk bidrag til fellesoperasjon Triton i Middelhavet anslås på dette grunnlag til 52,1 mill. kroner. Det gir et merbevilgningsbehov i 2015 på 47,1 mill. kroner utover de 5 mill. kronene som ble bevilget til formålet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er fortsatt lagt til grunn at politiet skal dekke ordinære lønnsutgifter for eget personell innenfor gjeldende bevilgning (om lag 16,5 mill. kroner).

Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 440 post 1 med 47,1 mill. kroner i 2015.

Samlet foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 440 post 1 med 72,1 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker blant annet politi- og lensmannsetatens sideutgifter i forbindelse med asylsaker. Dette gjelder blant annet tolk, språkanalyser, kostnader forbundet med asylsøkernes opphold i lokalene til Politiets utlendingsenhet (mat, vakthold, renhold) og logistikk til/fra asylmottak. Som følge av økningen i antall asylsøkere til Norge foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 440 post 21 med 25 mill. kroner i 2015, jf. omtale under kap. 440 post 1. Regjeringen ga i statsråd 4. september 2015 samtykke ved kongelig resolusjon om å styrke politiets registreringsarbeid med 5 mill. kroner utover gitt bevilgning. Dette beløpet inngår i forslaget til bevilgningsøkning på 25 mill. kroner på kap. 440 post 21.

Kap. 3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

Post 2 Refusjoner mv.

Det er gjennomført forhandlinger med Frontex om refusjon av utgifter knyttet til det norske bidraget til fellesoperasjon i Middelhavet. Refusjonene anslås til 20,8 mill. kroner i 2015. Det er usikkerhet knyttet til hvordan enkelte utgifter for politiet og refusjoner fra Frontex vil fordele seg i henholdsvis 2015 og 2016.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 3440 post 2 med 20,8 mill. kroner i 2015, jf. også omtale under kap. 440 post 1.

Kap. 469 Vergemålsordningen

Den kraftige økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere har medført betydelige utfordringer for fylkesmannsembetene. Kapasiteten hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA), som er nasjonalt ansvarlig for representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere, er svært presset.

Post 1 Driftsutgifter

Som følge av økte ankomster påføres FMOA et betydelig administrativt merarbeid knyttet til oppnevning, veiledning og rekruttering av representanter. Opprettelsen av nye mottak vil føre til økt belastning i en rekke embeter, og det vil resultere i betydelig merarbeid knyttet til rekruttering og opplæring av representanter.

Det foreslås i proposisjonen på bakgrunn av ovennevnte å øke bevilgningen på kap. 469 post 1 med 3,0 mill. kroner.

Kap. 490 Utlendingsdirektoratet

Kapasiteten i UDIs mottak er svært presset. For å møte utfordringen oppretter UDI et stort antall nye mottaksplasser. Behovet for rask etablering av flere mottaksplasser krever mye av UDIs administrasjon.

Når det gjelder postene knyttet direkte til mottaksdrift, kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21, 60 og 70, har JD fullmakt fra Stortinget til å øke antall mottaksplasser innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av asylmottak, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov. Det foreslås ingen justering av disse postene på det nåværende tidspunkt, men det legges opp til at postene beregnes på nytt i forbindelse med nysalderingen for 2015. På det tidspunktet vil Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) ha utarbeidet nye prognoser og beregninger av budsjettbehov.

Post 1 Driftsutgifter

Som følge av økte ankomster påføres UDI betydelig administrativt merarbeid knyttet til opprettelse og oppfølging av asylmottak. For å styrke kapasiteten i UDI til å etablere og følge opp nye mottak og for å styrke kapasiteten i direktoratet til å planlegge og tilpasse virksomheten som følge av en stor økning i antallet ubehandlede saker, foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på posten med 5 mill. kroner i 2015.

1.3.2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak

Post 76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

Tilskudd til utleieboliger bidrar til flere egnede utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet forvaltes av Husbanken.

Mange kommuner melder at mangel på egnede boliger er et hinder i arbeidet med å bosette flere flyktninger. I asylmottakene var det per 31. juli 2015 5 364 personer med innvilget oppholdstillatelse. En styrking av tilskuddet til utleieboliger kan bidra til raskere bosetting i kommunene.

Regjeringen foreslår derfor i proposisjonen å øke bevilgningen til tilskuddet til utleieboliger med 50 mill. kroner.

Tilhørende tilsagnsramme er på 111,1 mill. kroner. Den økte tilsagnsrammen innebærer at det kan gis tilsagn til 200 flere utleieboliger i 2015.

1.3.3 Helse- og omsorgsdepartementet

Kap. 765 Psykisk helse og rusarbeid

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har ansvar for veiledning, undervisning, informasjon og nettverksarbeid (5 sentre).

Det vises i proposisjonen til at mange som kommer nå har manglende systemtillit, psykiske belastninger og traumer. Da er det viktig at RVTS-ene sammen med UDI og Bufetat sørger for veiledning og opplæring for å hindre at mottakssituasjonen blir ytterligere belastende. Videre er det behov for at RVTS-ene i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) bedrer traumekompetansen i kommunene og den mer spesialiserte kompetansen i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å prioritere arbeidet med de særskilte utfordringer som barn og unge har, spesielt de enslige mindreårige.

Det foreslås i proposisjonen å styrke alle RVTS med til sammen 5 mill. kroner for å intensivere arbeidet med tematikken.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 765 post 21 med 1 mill. kroner til RVTS Sør som finansieres over denne posten.

Post 75 Vold og traumatisk stress

Det foreslås i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 765 post 75 med 4 mill. kroner knyttet til arbeidet med psykisk helse rettet mot personer som kommer til Norge som asylsøkere.

1.3.4 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kap 820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Post 1 Driftsutgifter

Det avsettes 0,5 mill. kroner for å drifte en nettside som skal gi en samlet oversikt over mulighetene til å bidra og delta som frivillig i arbeidet med mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger.

På denne bakgrunn foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 820 post 1 med 0,5 mill. kroner.

Kap. 856 Barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Det økte antallet enslige mindreårige asylsøkere medfører et større behov for plasser i omsorgssentre, og dermed økt bevilgningsbehov på kap. 856 post 1.

Post 1 Driftsutgifter

Gjeldende bevilgning på posten er basert på en prognose som tilsa at det ville komme 150 nye barn inn i omsorgssentrene i 2015. Per 31. august har det kommet 279 nye barn. Det forventes at ankomstene vil holde seg på et høyt nivå utover høsten, og at det totalt vil komme 500 nye barn i løpet av 2015.

Forslaget baserer seg på at ankomstene fordeler seg jevnt utover høsten og at om lag 100 barn blir bosatt eller flytter ut fra omsorgssentrene de fire siste månedene i 2015.

I forslag til tilleggsbevilgning er utgifter til forvaltningsoppgaver i tilknytning til omsorgssentrene ikke medregnet. Det legges foreløpig til grunn at disse oppgavene i 2015 dekkes innenfor Bufdirs ordinære rammer. Dersom det høye belegget i omsorgssentrene vedvarer, vil kapasiteten på disse forvaltningsoppgavene også måtte øke.

Det presiseres videre i proposisjonen at anslagene for ankomster er svært usikre. Ved større avvik fra det som er lagt til grunn her, vil Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet komme tilbake med forslag knyttet til dette i forbindelse med nysalderingen.

På denne bakgrunn foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 856 post 1 med 65 mill. kroner i 2015.

Kap. 3856 Barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Post 4 Refusjoner av ODA-godkjente utgifter

Som følge av forslag til bevilgningsøkning på kap. 856 post 1 foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 3856 post 4 med 65 mill. kroner.

1.3.5 Utenriksdepartementet

Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Som følge av forslag til bevilgningsøkning knyttet til omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, jf. omtale av kap. 856 post 1 og kap. 3856 post 4, foreslås det i proposisjonen å øke bevilgningen på kap. 167 post 21 med 65 mill. kroner.

Forslaget om 65 mill. kroner i tilleggsbevilgning på kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA), post 21 Spesielle driftsutgifter, foreslås dekket ved tilsvarende reduksjoner i andre poster på bistandsbudsjettet. Det foreslås i proposisjonen følgende reduksjoner:

  • 5 mill. kroner på kap. 151 Bistand til Asia, post 78 Regionbevilgning til Asia, kan overføres

  • 30 mill. kroner på kap. 162 Overgangsbistand (GAP), post 70 Overgangsbistand (GAP), kan overføres

  • 2 mill. kroner på kap. 164 Fred, forsoning og demokrati, post 72 Utvikling og nedrustning, kan overføres

  • 5 mill. kroner på kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering, post 1 Driftsutgifter

  • 13 mill. kroner på kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering, post 71 Faglig bistand, kan overføres

  • 10 mill. kroner på kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres.