Innhald

8. Næringsbeskatning for øvrig

8.1 Startavskrivninger

Startavskrivninger behandles i Innst. 4 L (2016–2017).

8.2 Avskrivningssatser

Avskrivningssatser behandles i Innst. 4 L (2016–2017).

8.3 Investering i distriktene

Tilskudd til investeringer i distriktene behandles i Innst. 4 L (2016–2017).

8.4 Skattefunn

Skattefunn behandles i Innst. 4 L (2016–2017).

8.5 Friinntekten i særskatten for petroleumsvirksomhet

Endringer i petroleumsskatteloven behandles i Innst. 4 L (2016–2017).

8.6 Vindmøllefartøyer i rederiskatteordningen

Endringer i rederiskatteordningen behandles i Innst. 4 L (2016–2017).

8.7 Produktavgift på førstehåndsomsetning av fisk

Sammendrag

Produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hvalfangst- og selfangstnæringene foreslås redusert fra 2,5 pst. til 2,3 pst. for 2017.

Trygdeavgiftssatsen for næringsinntekt er normalt 11,4 pst. Fiskere betaler en trygdeavgift på 8,2 pst. Produktavgiften i fiskerinæringen skal, foruten å dekke mellomlegget mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. i trygdeavgiften, også dekke kollektiv medlemspremie til yrkesskadetrygd, kollektiv forsikring for tilleggssykepenger for manntallsførte fiskere og utgifter i forbindelse med stønad til arbeidsledige i næringen. Det skal svares produktavgift av all fangst fra norskregistrerte fartøy.

Det vises til forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hvalfangst- og selfangstnæringene for 2017.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

8.8 Avgifter til folketrygden

Sammendrag

Ved lov 18. desember 2015 nr. 114 vedtok Stortinget at Stortingets kompetanse etter folketrygdloven § 23-4 til å gi særlige bestemmelser om avgifter og tilskudd for visse grupper kunne delegeres til departementet, jf. Prop. 1 LS (2015–2016) kapittel 14.

I samsvar med dette foreslås det i § 9 første ledd i vedlagte forslag til vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017 at kompetansen delegeres til departementet.

Videre er det foreslått en mindre, teknisk endring sammenlignet med det tilsvarende vedtaket for 2016.

Endringene har ingen materielle konsekvenser, og arbeidsgiveravgiften skal beregnes på samme måte i 2017 som i 2016.

Regjeringen foreslår videreføring av trygdeavgiftssatser på 5,1 pst., 8,2 pst. og 11,4 pst. i forslag til stortingsvedtak om avgifter mv. til folketrygden for 2017.

Det vises til forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett reduserer trygdeavgiftens mellomsats fra 8,2 til 8 pst. og høye sats fra 11,4 til 11 pst. Denne omleggingen reduserer marginalskatten på arbeid for brede grupper arbeidstakere, gjør det mer attraktivt å drive næringsvirksomhet i det små og sikrer i kombinasjon med endringer i trinnskatten bedre omfordeling og skattelette for folk flest. Dette medlem viser ellers til Senterpartiets hovedmerknad og egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett for 2017 og nærmere omtale av Venstres forslag til endringer innenfor skatte- og avgiftsopplegget 2017 under punkt 2.3.2.7 i denne innstilling.

Dette medlem viser til at Venstre bl.a. foreslo å heve trygdeavgiften til 8,5 pst. som et ledd i en større omlegging av trinnskatt m.m. slik at alle med inntekt under 800 000 fikk netto skattelette, mens alle over fikk netto skatteskjerpelse. Dette medlem foreslo også å heve trygdeavgiften for AFP-mottakere til 6 pst., innføre fritak for arbeidsgiveravgift for de første tre årene for foretak med færre enn fem ansatte og fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

Som følge av at Stortinget 5. desember 2016 fastsatte andre rammer for rammeområde 21 enn det som ligger til grunn for Venstres alternative budsjett, fremmes ingen alternative forslag i denne innstilling.

8.9 Tonnasjeskatt

Sammendrag

Stortingets skattevedtak § 5-1 om tonnasjeskatt foreslås videreført uendret for inntektsåret 2017.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.