Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 6. desember 2016

Iselin Nybø

Norunn Tveiten Benestad

fung. leder

ordfører