Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2018–2029 – BERIKTIGET

Dette dokument

  • Innst. 460 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Meld. St. 33 (2016–2017)
  • Utgjevar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 160

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. juni 2017

Nikolai Astrup

leder og ordfører