Innhald

Vedlegg 1 - Brev fra Samferdselsdepartementet v/samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 15. mai 2017

Vedlegg 1
Feil i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029

Under er en oversikt over feil i meldingen som Samferdselsdepartementet er kjent med.

Side 12

Det er én feil på side 12, siste delsetning i første avsnitt: Det skal være 25 (ikke 23) av prosjektene som vil bli fullfinansiert i perioden.

Side 57

I kapittel 4.1.6 står det: "Det ble i Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver foreslått å overføre ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene".

Riktig setning skal være: "Det ble i Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver foreslått å utrede en overføring av ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene".

Side 67

I kapittel 4.3.4 henvises det til "Difi-rapport 2016:2, Nytt veg og jernbanedirektorat?"

Riktig henvisning skal være Difi-rapport 2016:3, "Nytt veg- og jernbanedirektorat om driftsoppgaver i veg- og jernbaneforvaltningen".

Side 82

I siste hele setning i siste avsnitt i andre spalte skal det stå "… om lag -55 mrd. kr" (ikke mill. kr).

Side 100

I kapittel 5.8.2 står det nå: "Det vil ikke være til hinder for å inngå en bymiljøavtale eller byvekstavtale på et senere tidspunkt".

Riktig setning skal være: "Det vil ikke være til hinder for å inngå byvekstavtale på et senere tidspunkt".

Side 101

Det er feil henvisning til kapittel mot slutten av kapittel 5.8.4, hvor det står: "Disse tiltakene er nærmere beskrevet i kapittel 3 (punkt 3.3.3) og kapittel 11 (Alternativt kjernenett)". Alternativt kjernenett er omtalt i kapittel 12 og ikke i kapittel 11.

Side: 119

Under overskriften "Veg" står det nå:

"De neste tolv årene foreslår regjeringen å sette av en ramme på 2,4 mrd. kr til programområdet kollektivtiltak og universell utforming på riksvegnettet."

Det skulle stått:

"De neste tolv årene vil regjeringen sette av midler innenfor programområdepotten til kollektivtiltak og universell utforming på riksvegnettet."

Side 192

I første avsnitt etter strekpunktene heter det: "Den konkrete oppfølgingen for hver enkelt transportform er beskrevet sektorvis i kapittel 8.5".

Korrekt henvisning skal være: "Den konkrete oppfølgingen for hver enkelt transportform er beskrevet sektorvis i kapittel 9.5".

Side 260

Figur 13.2 Riksvegprosjekter i Sør-Norge:

Prosjektene E39 Ålesund–Molde (Møreaksen) og E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) er markert med oransje farge (2018–2023). Dette er feil, prosjektene skulle vært markert med lilla (2024–2029).

Side 278

Tabell 13.7 Nøkkeltall og virkningsberegninger for E18 Retvet–Vinterbro:

Endring i antall drepte og hardt skadde pr. år skal være - 0,64 personer (og ikke + 0,64 personer).

Side 282

Tabell 13.9 Nøkkeltall og virkningsberegninger for E18 Lysaker–Strand:

Endring i antall drepte og hardt skadde pr. år skal være + 0,3 personer (og ikke - 0,3 personer)

Side 292

Planlegging Bringeland–Vassenden, som står under overskriften E39 Ålesund–Molde er ikke en del av denne strekningen, og skulle vært oppført under en overskrift med tittel "Andre tiltak langs E39". Dette gjelder også etterfølgende setning om at neste fase i ferjefri E39 i Møre og Romsdal er Hafast.

Side 298

Tabell 13.18 Nøkkeltall og virkningsberegninger for E16 Skaret–Hønefoss:

Endring i antall drepte og hardt skadde pr. år skal være - 2,1 personer (og ikke + 2,1 personer).

Side 314

Tabell 13.26 Nøkkeltall og virkningsberegninger for E6 Megården–Mørsviksbotn:

Endring i antall drepte og hardt skadde pr. år skal være - 0,4 personer (og ikke 0,4 personer).

Side 316

I siste setning under E10 Fiskebøl–Nappstraumen står det: "Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Svolvær–Kabelvåg–Leknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak".

Det skal stå: "Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Fiskebøl–Svolvær–Leknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak".

Samferdselsdepartementet har i mai 2017 sendt brev til Statens vegvesen om dette.

Side 316

Det er under avsnittet om "Rv 93 Kløfta" falt ut overskrifter for omtalene av avlastingsveg for Alta sentrum og ny Kirkenes havn med adkomstveg. Disse omtalene hører ikke inn under rv 93 Kløfta, og skulle begge hatt egne overskrifter.

Side 320–324:

Presisering: Prosjektene som er listet opp i vedlegg 1 (side 320–324) er ikke justert for kompensasjon for premiebetaling til Statens pensjonskasse (SPK). Direkte sammenlikning med tabell 5.5 (side 91) er derfor ikke mulig. Kompensasjonen utgjør 355,2 mill. kr for hver av seksårsperiodene, og totalt 710,4 mill. kr i hele planperioden.

Side 324

I vedlegg 1 er det feil i summeringen på side 324. Summen er 670 mill. kr for mye for perioden 2018–2023 og 670 mill. kr for lite for perioden 2024–2029. Sum for perioden 2018–2023 skal være 55 986 mill. kr (og ikke 56 656 mill. kr). Sum for perioden 2024–2029 skal være 86 895 mill. kr (og ikke 86 225 mill. kr).

Side 325

I vedlegg 1 skal det for rv 13 Melkeråna–Årdal stå "stor usikkerhet i kostnadsoverslag" i stedet for 820 mill. kr i kolonnen "kostnadsoverslag/restbehov, statlige midler". I tillegg skulle det stått "(start)" etter prosjektnavnet.

Side 327

I vedlegg 2 er sluttsummen for "2024–2029" feil. I denne kolonnen er ikke godstiltakene summert med i sluttsummen, så den er 12 466 mill. kr for lav. Riktig sum er 103 654 mill. kr (og ikke 91 188 mill. kr).