Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 31. mai 2018

Henrik Asheim

Svein Roald Hansen

leder

ordfører