Sammendrag

Bakgrunn

Det europeiske statistikkprogram for 2013–2017 ble vedtatt 15. januar 2013 ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013. Ved EØS-komiteens beslutning nr. 134/2013 ble forordningen innlemmet i protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk. I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 var den finansielle rammen for programmet begrenset til statistikkåret 2013. De finansielle rammene for resten av programperioden 2014–2017 ble vedtatt gjennom europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1383/2013, som endrer forordning (EU) nr. 99/2013 artikkel 7 Finansiering.

På grunnlag av Prop. 60 S (2013–2014) samtykket Stortinget til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning (EU) nr. 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013–2017. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 147/2014. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1951 forlenger programperioden til det europeiske statistikkprogram til 2020.

Deltakelse i programaktivitetene for 2018 og de to etterfølgende år vil medføre økonomiske forpliktelser for Norge. Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. For å sikre snarlig norsk deltakelse i programmet videre frem til 2020 legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen. Beslutningen i EØS-komiteen er ventet i tredje kvartal 2018.

Utkast til EØS-komitébeslutning og forordningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Generelt om det europeiske statistikkprogrammet

Hovedformålet med felles europeisk statistikk er løpende å kunne underbygge utarbeidelsen, kontrollen og evalueringen av Den europeiske unions politikk med pålitelig, objektiv og sammenlignbar statistikk.

Ifølge EØS-avtalens artikkel 76 skal avtalepartene påse at det utarbeides og spres enhetlige og sammenliknbare statistiske opplysninger, med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved EØS-området. Avtalepartene skal utvikle og benytte harmoniserte metoder, definisjoner og klassifikasjoner samt felles programmer og framgangsmåter. Det skal også tas hensyn til behovet for konfidensiell behandling av statistiske data. Artikkelen viser til EØS-avtalens vedlegg XXI, som inneholder særlige bestemmelser om statistikk, og til EØS-avtalens protokoll 30, som omhandler organiseringen av statistikksamarbeidet.

Etter ikrafttredelse av EØS-avtalen i 1994 har europeisk statistikk økt betydelig i omfang. EØS-avtalens vedlegg om statistikk omfattet opprinnelig 26 rettsakter. Ved utgangen av 2017 var antallet rettsakter over 300. Etterlevelsen av flere av rettsaktene har medført betydelig utbygging av norsk statistikk. Dette gjelder for strukturstatistikk for næringslivet, korttidsstatistikk, konsumprisindekser og arbeidskraftsundersøkelser.

Utkastet til EØS-komitébeslutning medfører ingen endringer i de organisatoriske rammene for statistikksamarbeidet, som er basert på et nært samarbeid mellom EUs Eurostat og EFTAs statistikkontor. Alle hovedområdene i statistikkprogrammet skal anses relevante.

Nærmere om forlengelsen av programmet til 2020

Bakgrunnen for forlengelsen av programperioden for EUs statistikkprogram til 2020 er et ønske om å harmonisere programperioden med EUs flerårige finansielle rammeverk, som varer til 2020. Forlengelsen innebærer en videreføring av statistikkprogrammet for perioden 2013–2017 til og med 2020. Det innebærer at strategien og målsettingene for europeisk statistikk for årene 2013–2017 forlenges til og med 2020. Videre inneholder programmet en nærmere beskrivelse av de ulike politikkområdene som omfattes, og behovet for statistikk på de enkelte områdene. Programmet omfatter også en plan for å utarbeide mer effektive statistikkmetoder, styrke kvaliteten på statistikken og styrke den videre utviklingen av det europeiske statistikksystemet (ESS).

Det europeiske statistikksystemet omfatter Eurostat, de nasjonale statistikkbyråene i EU- og EFTA-statene samt andre nasjonale myndigheter med ansvar for å utvikle, utarbeide og formidle europeisk statistikk.

Statistikkprogrammet gjennomføres på basis av årlige arbeidsprogrammer der det foreligger detaljerte målsettinger. Programmet vil bli evaluert etter utløpet av programperioden.

Det vises til proposisjonen for nærmere omtale.

Vurdering og tilråding

EØS-avtalen medfører en omfattende økonomisk integrasjon mellom avtalepartene og forutsetter et nært samarbeid på statistikkområdet. Harmonisert statistikk er viktig for å kunne analysere utviklingen av det indre marked. Det statistiske samarbeidet har også nære forbindelser til en rekke samarbeidsområder som inngår i EØS-samarbeidet, som for eksempel miljø, utdanning, turisme og helse.

Det europeiske statistikkprogrammet bidrar til et bredt europeisk samarbeid på statistikkområdet. Samlet har dette bidratt til en klar kvalitetsheving av norsk statistikk, også ved at statistikken i økende grad er gjort sammenliknbar med andre europeiske lands statistikk. Forlengelsen av programmet er viktig for Norge fordi det gir rammer og prioriteringer for statistikksamarbeidet i den nærmeste treårsperioden. Norge er en aktiv partner i Det europeisk statistikksystem, og det er viktig for beslutningstakere og andre brukere av statistikk at norske data er inkludert og publisert på linje med EU-statenes.

Finansdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av det europeiske statistikkprogram for 2018–2020. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.