Innhald

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal, Tove-Lise Torve og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Henrik Asheim, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Jan Steinar Engeli Johansen og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til at det i Stortingets forretningsorden § 43 bl.a. står følgende om finanskomiteens oppgaver:

«Senest 20. november skal finanskomiteen avgi innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, med forslag til rammevedtak for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder fastsatt av Stortinget. Forslag til bevilgningsvedtak som utformes i innstillingen eller fremsettes ved behandlingen av den, skal inneholde beløp for alle rammer, og kan ikke gå under rammenivå. I Stortinget kan det ikke voteres særskilt over enkelte deler av et slikt forslag.»

Komiteen viser til at regjeringen Solberg la frem tre tilleggsproposisjoner, Prop. 1 S (2018–2019) Tillegg 1–3, 9. november 2018. Disse blir behandlet i de respektive fagkomiteer, men er også lagt inn som grunnlag i denne innstillingen. Komiteen viser til at regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre inngikk forlik med Kristelig Folkeparti om statsbudsjettet for 2019 20. november 2018. Stortinget vedtok å fravike forretningsordenens § 43, og avgivelsesdato for finansinnstillingen ble satt til 27. november 2018.

Komiteen har disponert innstillingen som følger:

I kapittel 2 behandles nasjonalbudsjettet for 2019, herunder hovedlinjer i den økonomiske politikken.

I kapittel 3 behandles regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 etter den vedtatte inndelingen i rammeområder (politikkområder), jf. Innst. 1 S (2018–2019) og vedtak i Stortinget 8. oktober 2018, supplert med vedtak 9. november 2018. I pkt. 3.1.2.1 presenteres budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti. Det vises til vedlegg 3, som viser budsjettforliket fordelt på kapittel og post. Merknadene fra hvert enkelt parti om forslaget til statsbudsjett for 2019 følger under pkt. 3.1.2.2–6. Det er i år ikke tatt inn merknader under hvert enkelt rammeområde. Det vises til de respektive fagkomiteenes innstillinger for denne gjennomgangen, jf. vedlegg 1.

Kapitlene 4–9 gjelder orienteringssaker om artsgruppering, utviklingstrekk 2009–2019, budsjettkonsekvenser 2020–2022, gjennomføringen av inneværende års budsjett, omtale av særskilte saker og statens lånebehov. Lånebehovet vil behandles i Innst. 5 S (2018–2019).

Forslag fra komiteens mindretall er gjengitt i kapittel 10. Komiteens tilråding finnes i kapittel 11.

Det vises til brev fra finansminister Siv Jensen av 2. november 2018 om feil i Meld. St. 1 (2018–2019) Nasjonalbudsjettet 2019 og i Prop. 1 S (2018–2018) Gul bok. Brevet er lagt ved denne innstillingen som vedlegg 2.