Innhald

Vedlegg 1 - Oversikt over regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 fordelt på rammeområder

Vedlegg 1

Rammeområde 1 Statsforvaltning, under kommunal- og forvaltningskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 1 (i tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

423 832

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

10 065

20

Statsministerens kontor

121 200

21

Statsrådet

190 200

24

Regjeringsadvokaten

120 200

502

Tariffavtalte avsetninger

208 100

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

886 380

525

Fylkesmannsembetene

2 055 846

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

2 453 072

531

Eiendommer til kongelige formål

121 448

532

Utvikling av Fornebuområdet

6 097

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

47 686

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

649 013

545

Datatilsynet

57 672

546

Personvernnemnda

2 325

577

Tilskudd til de politiske partier

460 251

2445

Statsbygg

4 096 927

Sum utgifter rammeområde 1

11 910 314

Inntekter rammeområde 1 (i tusen kroner)

3021

Statsrådet

100

3024

Regjeringsadvokaten

19 000

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

89 706

3525

Fylkesmannsembetene

167 804

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2 383

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

91 246

5445

Statsbygg

1 242 976

5446

Salg av eiendom, Fornebu

200

Sum inntekter rammeområde 1

1 613 415

Sum netto rammeområde 1

10 296 899

Rammeområde 2 Familie og forbruker, under familie- og kulturkomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 2 (i tusen kroner)

800

Barne- og likestillingsdepartementet

160 854

840

Tiltak mot vold og overgrep

233 876

841

Samliv og konfliktløsning

35 410

842

Familievern

582 551

843

Adopsjonsstøtte

12 525

844

Kontantstøtte

1 800 890

845

Barnetrygd

14 830 000

846

Familie- og oppveksttiltak

660 032

847

EUs ungdomsprogram

8 431

848

Barneombudet

21 968

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

230 440

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

1 089 598

855

Statlig forvaltning av barnevernet

6 910 253

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

141 429

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

295 632

860

Forbrukerrådet

155 094

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge

10 630

865

Forbrukerpolitiske tiltak

19 671

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

14 122

868

Forbrukertilsynet

33 485

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

19 006

871

Likestilling og ikke-diskriminering

57 099

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

43 843

2530

Foreldrepenger

20 378 000

Sum utgifter rammeområde 2

47 744 839

Inntekter rammeområde 2 (i tusen kroner)

3842

Familievern

736

3847

EUs ungdomsprogram

2 364

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1 457 236

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

110 127

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

484

Sum inntekter rammeområde 2

1 570 947

Sum netto rammeområde 2

46 173 892

Rammeområde 3 Kultur mv., under familie- og kulturkomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 3 (i tusen kroner)

300

Kulturdepartementet

169 977

315

Frivillighetsformål

1 829 968

320

Norsk kulturråd

1 208 106

321

Kunstnerformål

556 605

322

Bygg og offentlige rom

361 607

323

Musikk og scenekunst

2 917 507

325

Allmenne kulturformål

358 989

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

850 112

328

Museum og visuell kunst

1 856 915

329

Arkivformål

423 521

334

Filmformål m.m.

825 490

335

Medieformål

585 708

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

49 170

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

87 272

340

Den norske kirke

2 211 400

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

386 210

342

Kirkebygg og gravplasser

149 859

1429

Riksantikvaren

692 728

1432

Norsk kulturminnefond

116 320

Sum utgifter rammeområde 3

15 637 464

Inntekter rammeområde 3 (i tusen kroner)

3300

Kulturdepartementet

85

3320

Norsk kulturråd

5 000

3322

Bygg og offentlige rom

31 136

3323

Musikk og scenekunst

28 356

3325

Allmenne kulturformål

5 717

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

26 613

3329

Arkivformål

26 205

3334

Filmformål m.m.

12 503

3335

Medieformål

4 238

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

16 547

3342

Kirkebygg og gravplasser

24 165

4429

Riksantikvaren

5 951

Sum inntekter rammeområde 3

186 516

Sum netto rammeområde 3

15 450 948

Rammeområde 4 Utenriks, under utenriks- og forsvarskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 4 (i tusen kroner)

100

Utenriksdepartementet

2 310 941

103

Regjeringens representasjon

49 043

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

9 991

115

Norgesfremme

58 821

116

Internasjonale organisasjoner

1 605 201

117

EØS-finansieringsordningene

2 777 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

538 190

140

Utenriksdepartementet

1 757 475

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

302 039

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

195 449

150

Humanitær bistand

5 396 700

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

2 042 790

152

Menneskerettigheter

680 157

159

Regionbevilgninger

3 099 243

160

Helse

3 885 686

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

3 788 279

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

3 279 416

163

Klima, miljø og hav

1 489 509

164

Likestilling

1 002 219

170

Sivilt samfunn

2 078 471

171

FNs utviklingsarbeid

1 316 700

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

2 124 500

179

Flyktningtiltak i Norge

556 462

480

Svalbardbudsjettet

360 484

1361

Samfunnet Jan Mayen

59 700

Sum utgifter rammeområde 4

40 764 466

Inntekter rammeområde 4 (i tusen kroner)

3100

Utenriksdepartementet

257 940

4361

Samfunnet Jan Mayen

6 100

Sum inntekter rammeområde 4

264 040

Sum netto rammeområde 4

40 500 426

Rammeområde 5 Justis, under justiskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 5 (i tusen kroner)

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

25 000

61

Høyesterett

112 195

400

Justis- og beredskapsdepartementet

561 842

410

Domstolene

2 609 299

414

Forliksråd og andre domsutgifter

266 576

430

Kriminalomsorgen

4 778 527

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

246 704

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

19 709 159

442

Politihøgskolen

629 942

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

890 983

445

Den høyere påtalemyndighet

259 057

446

Den militære påtalemyndighet

8 909

448

Grensekommissæren

5 636

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

774 460

452

Sentral krisehåndtering

26 398

453

Sivil klareringsmyndighet

31 927

454

Redningshelikoptertjenesten

3 785 162

455

Redningstjenesten

415 045

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

627 043

460

Spesialenheten for politisaker

47 451

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1 183 838

467

Norsk Lovtidend

4 340

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

17 179

469

Vergemålsordningen

402 675

470

Fri rettshjelp

662 141

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

196 779

473

Statens sivilrettsforvaltning

372 579

474

Konfliktråd

171 216

475

Bobehandling

112 471

Sum utgifter rammeområde 5

38 934 533

Inntekter rammeområde 5 (i tusen kroner)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

5 483

3410

Domstolene

288 551

3430

Kriminalomsorgen

117 615

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1 058

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2 089 376

3442

Politihøgskolen

35 150

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

20 000

3445

Den høyere påtalemyndighet

3 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

179 458

3454

Redningshelikoptertjenesten

26 627

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

493 879

3469

Vergemålsordningen

4 183

3470

Fri rettshjelp

9 180

3473

Statens sivilrettsforvaltning

5

3474

Konfliktråd

701

Sum inntekter rammeområde 5

3 274 266

Sum netto rammeområde 5

35 660 267

Rammeområde 6 Innvandring, regional utvikling og bolig, under kommunal- og forvaltningskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 6 (i tusen kroner)

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

264 480

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

11 789 840

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 526 555

490

Utlendingsdirektoratet

2 014 612

491

Utlendingsnemnda

297 952

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

646 033

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

671 814

553

Omstillingsdyktige regioner

491 551

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

32 753

560

Samiske formål

509 526

563

Internasjonalt reindriftssenter

9 110

567

Nasjonale minoriteter

48 516

581

Bolig- og bomiljøtiltak

4 257 216

585

Husleietvistutvalget

29 874

587

Direktoratet for byggkvalitet

155 724

590

Planlegging og byutvikling

102 847

595

Statens kartverk

1 139 541

2412

Husbanken

420 086

Sum utgifter rammeområde 6

24 408 030

Inntekter rammeområde 6 (i tusen kroner)

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

10 875

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

24 185

3490

Utlendingsdirektoratet

391 102

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2 988

3585

Husleietvistutvalget

1 472

3587

Direktoratet for byggkvalitet

44 137

3595

Statens kartverk

755 081

5312

Husbanken

73 383

5615

Husbanken

3 309 000

Sum inntekter rammeområde 6

4 612 223

Sum netto rammeområde 6

19 795 807

Rammeområde 7 Arbeid og sosial, under arbeids- og sosialkomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 7 (i tusen kroner)

600

Arbeids- og sosialdepartementet

215 613

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

272 840

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

423 500

605

Arbeids- og velferdsetaten

12 048 320

606

Trygderetten

78 770

611

Pensjoner av statskassen

17 500

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

2 574 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

25 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

29 000

615

Yrkesskadeforsikring

91 000

616

Gruppelivsforsikring

206 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

363 435

634

Arbeidsmarkedstiltak

8 949 990

635

Ventelønn

12 000

640

Arbeidstilsynet

656 200

642

Petroleumstilsynet

315 600

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

124 875

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

3 300

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

23 300

649

Treparts bransjeprogrammer

2 900

660

Krigspensjon

218 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

37 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

2 490 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

345 000

872

Nedsatt funksjonsevne

275 712

2470

Statens pensjonskasse

104 949

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

85 000

2541

Dagpenger

10 307 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

890 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

2 905 900

2650

Sykepenger

42 043 660

2651

Arbeidsavklaringspenger

32 324 600

2655

Uførhet

93 077 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

10 131 365

2670

Alderdom

232 098 000

2680

Etterlatte

1 985 300

2686

Stønad ved gravferd

196 000

Sum utgifter rammeområde 7

455 947 629

Inntekter rammeområde 7 (i tusen kroner)

3605

Arbeids- og velferdsetaten

66 670

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

23 000

3615

Yrkesskadeforsikring

118 000

3616

Gruppelivsforsikring

98 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

200

3635

Ventelønn mv.

8 000

3640

Arbeidstilsynet

45 356

3642

Petroleumstilsynet

78 700

5470

Statens pensjonskasse

55 645

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

963 000

5701

Diverse inntekter

2 416 650

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

230 000

5705

Refusjon av dagpenger

26 800

Sum inntekter rammeområde 7

4 130 021

Sum netto rammeområde 7

451 817 608

Rammeområde 8 Forsvar, under utenriks- og forsvarskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 8 (i tusen kroner)

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

7 300

1700

Forsvarsdepartementet

1 389 604

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

6 787 196

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

193 830

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

9 239 465

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

316 418

1731

Hæren

5 566 035

1732

Sjøforsvaret

4 409 630

1733

Luftforsvaret

5 292 845

1734

Heimevernet

1 394 798

1735

Etterretningstjenesten

2 005 584

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

10 965 650

1761

Nye kampfly med baseløsning

8 377 432

1790

Kystvakten

1 157 875

1791

Redningshelikoptertjenesten

866 848

1792

Norske styrker i utlandet

990 316

Sum utgifter rammeområde 8

58 960 826

Inntekter rammeområde 8 (i tusen kroner)

4700

Forsvarsdepartementet

25 745

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

4 157 109

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

517 737

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

11 895

4731

Hæren

91 984

4732

Sjøforsvaret

55 089

4733

Luftforsvaret

109 679

4734

Heimevernet

5 766

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

238 126

4790

Kystvakten

1 139

4791

Redningshelikoptertjenesten

774 747

4792

Norske styrker i utlandet

39 115

4799

Militære bøter

500

Sum inntekter rammeområde 8

6 028 631

Sum netto rammeområde 8

52 932 195

Rammeområde 9 Næring, under næringskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 9 (i tusen kroner)

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1 079 605

902

Justervesenet

129 991

903

Norsk akkreditering

54 100

904

Brønnøysundregistrene

736 351

905

Norges geologiske undersøkelse

261 070

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

83 928

907

Norsk nukleær dekommisjonering

23 419

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

2 050 000

910

Sjøfartsdirektoratet

420 750

911

Konkurransetilsynet

110 450

912

Klagenemndssekretariatet

22 007

915

Regelrådet

11 000

922

Romvirksomhet

1 301 801

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

16 000

929

Institutt for energiteknikk

187 000

930

Design og arkitektur Norge

65 043

935

Patentstyret

258 400

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

8 000

940

Internasjonaliseringstiltak

91 739

950

Forvaltning av statlig eierskap

162 938

1473

Kings Bay AS

30 270

2421

Innovasjon Norge

2 319 802

2426

Siva SF

214 865

2429

Eksportkredittordningen

115 323

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

0

Sum utgifter rammeområde 9

9 753 852

Inntekter rammeområde 9 (i tusen kroner)

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

275

3902

Justervesenet

49 290

3903

Norsk akkreditering

49 155

3904

Brønnøysundregistrene

614 259

3905

Norges geologiske undersøkelse

79 601

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

884

3910

Sjøfartsdirektoratet

284 757

3911

Konkurransetilsynet

306

3912

Klagenemndssekretariatet

1 430

3935

Patentstyret

102 324

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

716

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

1 940

5325

Innovasjon Norge

68 500

5326

Siva SF

7 000

5329

Eksportkredittordningen

20 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

14 600

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

2 900

5613

Renter fra Siva SF

16 300

5629

Renter fra eksportkredittordningen

1 700 000

Sum inntekter rammeområde 9

3 014 237

Sum netto rammeområde 9

6 739 615

Rammeområde 10 Fiskeri, under næringskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 10 (i tusen kroner)

917

Fiskeridirektoratet

486 250

919

Diverse fiskeriformål

553 564

Sum utgifter rammeområde 10

1 039 814

Inntekter rammeområde 10 (i tusen kroner)

3917

Fiskeridirektoratet

23 890

Sum inntekter rammeområde 10

23 890

Sum netto rammeområde 10

1 015 924

Rammeområde 11 Landbruk, under næringskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 11 (i tusen kroner)

1100

Landbruks- og matdepartementet

180 259

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

97 976

1115

Mattilsynet

1 367 446

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

227 909

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

40 873

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

29 059

1140

Høstbare viltressurser

95 791

1142

Landbruksdirektoratet

471 105

1148

Naturskade – erstatninger

182 600

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

134 705

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

15 920 523

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

123 100

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

24 335

Sum utgifter rammeområde 11

18 895 681

Inntekter rammeområde 11 (i tusen kroner)

4100

Landbruks- og matdepartementet

1 071

4115

Mattilsynet

204 578

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

18 081

4140

Høstbare viltressurser

4 500

4142

Landbruksdirektoratet

43 203

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Sum inntekter rammeområde 11

271 483

Sum netto rammeområde 11

18 624 198

Rammeområde 12 Olje og energi, under energi- og miljøkomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 12 (i tusen kroner)

1800

Olje- og energidepartementet

243 346

1810

Oljedirektoratet

505 000

1815

Petoro AS

358 700

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1 101 100

1830

Forskning og næringsutvikling

845 500

1840

CO2-håndtering

669 500

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

27 000 000

2490

NVE Anlegg

0

Sum utgifter rammeområde 12

30 723 146

Inntekter rammeområde 12 (i tusen kroner)

4800

Olje- og energidepartementet

2 083

4810

Oljedirektoratet

145 500

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

194 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

132 900 000

5490

NVE Anlegg

100

Sum inntekter rammeområde 12

133 241 683

Sum netto rammeområde 12

-102 518 537

Rammeområde 13 Miljø, under energi- og miljøkomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 13 (i tusen kroner)

1400

Klima- og miljødepartementet

656 082

1410

Kunnskap om klima og miljø

946 710

1411

Artsdatabanken

69 793

1412

Meteorologiformål

486 448

1420

Miljødirektoratet

4 233 127

1422

Miljøvennlig skipsfart

12 557

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

27 040

1425

Fisketiltak

16 796

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

3 064 450

1471

Norsk Polarinstitutt

320 128

1472

Svalbards miljøvernfond

19 658

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

52 823

1481

Klimakvoter

204 809

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

3 180 582

Sum utgifter rammeområde 13

13 291 003

Inntekter rammeområde 13 (i tusen kroner)

4400

Klima- og miljødepartementet

2 258

4411

Artsdatabanken

417

4420

Miljødirektoratet

137 107

4471

Norsk Polarinstitutt

87 272

4481

Salg av klimakvoter

6 743 022

Sum inntekter rammeområde 13

6 970 076

Sum netto rammeområde 13

6 320 927

Rammeområde 14 Kontroll og konstitusjon, under kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 14 (i tusen kroner)

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

88 900

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

51 200

51

Riksrevisjonen

563 900

Sum utgifter rammeområde 14

704 000

Inntekter rammeområde 14 (i tusen kroner)

3051

Riksrevisjonen

2 300

Sum inntekter rammeområde 14

2 300

Sum netto rammeområde 14

701 700

Rammeområde 15 Helse, under helse- og omsorgskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 15 (i tusen kroner)

700

Helse- og omsorgsdepartementet

240 961

701

E-helse, helseregistre mv.

667 573

702

Beredskap

28 659

703

Internasjonalt samarbeid

51 832

704

Helsearkivet

84 700

709

Pasient- og brukerombud

74 021

710

Vaksiner mv.

336 375

712

Bioteknologirådet

9 762

714

Folkehelse

435 291

717

Legemiddeltiltak

70 287

732

Regionale helseforetak

159 182 450

733

Habilitering og rehabilitering

152 382

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

208 879

737

Historiske pensjonskostnader

30 000

740

Helsedirektoratet

1 375 552

741

Norsk pasientskadeerstatning

255 295

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

162 431

744

Direktoratet for e-helse

364 586

745

Folkehelseinstituttet

1 198 797

746

Statens legemiddelverk

318 252

747

Statens strålevern

117 162

748

Statens helsetilsyn

159 164

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

40 433

761

Omsorgstjeneste

8 825 717

762

Primærhelsetjeneste

1 028 548

765

Psykisk helse og rusarbeid

2 242 703

769

Utredningsvirksomhet mv.

17 991

770

Tannhelsetjenester

327 486

780

Forskning

336 212

781

Forsøk og utvikling mv.

136 875

783

Personell

274 687

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

5 800 320

2751

Legemidler mv.

11 380 900

2752

Refusjon av egenbetaling

6 257 200

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

7 266 600

2756

Andre helsetjenester

743 000

2790

Andre helsetiltak

244 000

Sum utgifter rammeområde 15

210 447 083

Inntekter rammeområde 15 (i tusen kroner)

3701

E-helse, helseregistre mv.

200 097

3703

Internasjonalt samarbeid

2 089

3710

Vaksiner mv.

96 065

3714

Folkehelse

2 412

3732

Regionale helseforetak

789 000

3740

Helsedirektoratet

259 610

3741

Norsk pasientskadeerstatning

24 404

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

2 418

3745

Folkehelseinstituttet

184 787

3746

Statens legemiddelverk

122 193

3747

Statens strålevern

28 982

3748

Statens helsetilsyn

1 558

Sum inntekter rammeområde 15

1 713 615

Sum netto rammeområde 15

208 733 468

Rammeområde 16 Utdanning og forskning, under utdannings- og forskningskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 16 (i tusen kroner)

200

Kunnskapsdepartementet

401 654

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

40 671

220

Utdanningsdirektoratet

655 315

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

15 633

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

110 526

225

Tiltak i grunnopplæringen

1 271 202

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

4 470 257

227

Tilskudd til særskilte skoler

204 426

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

5 005 395

229

Norges grønne fagskole – Vea

28 021

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

771 276

231

Barnehager

831 142

240

Fagskoler

767 214

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

29 599

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

656 136

253

Folkehøyskoler

891 530

254

Tilskudd til voksenopplæring

228 388

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

104 642

256

Kompetanse Norge

72 842

257

Kompetansepluss

177 723

258

Tiltak for livslang læring

247 369

260

Universiteter og høyskoler

37 170 985

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

662 779

280

Felles enheter

914 930

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

505 761

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

18 962

285

Norges forskningsråd

4 878 074

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

483 789

288

Internasjonale samarbeidstiltak

2 675 593

920

Norges forskningsråd

2 198 200

923

Havforskningsinstituttet

1 196 056

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

283 133

928

Annen marin forskning og utvikling

164 651

1137

Forskning og innovasjon

592 147

2410

Statens lånekasse for utdanning

13 529 970

Sum utgifter rammeområde 16

82 255 991

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)

3220

Utdanningsdirektoratet

7 291

3222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

8 033

3225

Tiltak i grunnopplæringen

19 734

3229

Norges grønne fagskole – Vea

3 058

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

57 942

3256

Kompetanse Norge

8 573

3280

Felles enheter

611

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

10

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

5 698

3923

Havforskningsinstituttet

419 163

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

85 836

5310

Statens lånekasse for utdanning

140 438

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

4 857 196

Sum inntekter rammeområde 16

5 613 583

Sum netto rammeområde 16

76 642 408

Rammeområde 17 Transport og kommunikasjon, under transport- og kommunikasjonskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 17 (i tusen kroner)

541

IT-politikk

15 358

542

Internasjonalt IT-samarbeid

51 203

1300

Samferdselsdepartementet

314 011

1301

Forskning og utvikling mv.

195 000

1310

Flytransport

717 400

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

31 000

1313

Luftfartstilsynet

229 900

1314

Statens havarikommisjon for transport

76 700

1320

Statens vegvesen

31 677 800

1321

Nye Veier AS

5 431 900

1323

Vegtilsynet

19 000

1330

Særskilte transporttiltak

3 983 000

1352

Jernbanedirektoratet

25 437 000

1353

NSB AS

490 300

1354

Statens jernbanetilsyn

94 100

1357

Mantena AS

390 400

1360

Kystverket

2 608 600

1362

Senter for oljevern og marint miljø

27 300

1370

Posttjenester

617 400

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

673 750

Sum utgifter rammeområde 17

73 081 122

Inntekter rammeområde 17 (i tusen kroner)

4300

Samferdselsdepartementet

2 700

4313

Luftfartstilsynet

141 100

4320

Statens vegvesen

831 700

4330

Særskilte transporttiltak

14 200

4331

Infrastrukturfond

2 053 000

4352

Jernbanedirektoratet

98 600

4354

Statens jernbanetilsyn

14 700

4360

Kystverket

12 300

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

600

5619

Renter av lån til Avinor AS

30 300

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

3 000

Sum inntekter rammeområde 17

3 202 200

Sum netto rammeområde 17

69 878 922

Rammeområde 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv., under kommunal- og forvaltningskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 18 (i tusen kroner)

571

Rammetilskudd til kommuner

137 005 889

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

34 624 331

573

Kommunereform

50 000

575

Ressurskrevende tjenester

9 897 112

578

Valgdirektoratet

112 945

579

Valgutgifter

11 469

Sum utgifter rammeområde 18

181 701 746

Inntekter rammeområde 18 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 18

0

Sum netto rammeområde 18

181 701 746

Rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, under finanskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 19 (i tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

4 495 000

Sum utgifter rammeområde 19

4 495 000

Inntekter rammeområde 19 (i tusen kroner)

5309

Tilfeldige inntekter

300 000

Sum inntekter rammeområde 19

300 000

Sum netto rammeområde 19

4 195 000

Rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., under finanskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 20 (i tusen kroner)

41

Stortinget

1 595 800

1600

Finansdepartementet

494 400

1602

Finanstilsynet

415 400

1605

Direktoratet for økonomistyring

523 400

1610

Tolletaten

1 617 800

1618

Skatteetaten

6 947 400

1620

Statistisk sentralbyrå

866 400

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

26 780 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

6 600 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

10 532 900

Sum utgifter rammeområde 20

56 373 500

Inntekter rammeområde 20 (i tusen kroner)

3041

Stortinget

10 400

4600

Finansdepartementet

400

4602

Finanstilsynet

12 500

4605

Direktoratet for økonomistyring

51 600

4610

Tolletaten

52 300

4618

Skatteetaten

2 244 300

4620

Statistisk sentralbyrå

281 100

5351

Overføring fra Norges Bank

12 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

1 574 406

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

93 507

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

3 545 900

Sum inntekter rammeområde 20

19 866 413

Sum netto rammeområde 20

36 507 087

Rammeområde 21 Skatter, avgifter og toll, under finanskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 21 (i tusen kroner)

Sum utgifter rammeområde 21

0

Inntekter rammeområde 21 (i tusen kroner)

5501

Skatter på formue og inntekt

263 900 000

5502

Finansskatt

3 485 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

157 700 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

5 600 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

2 000

5511

Tollinntekter

3 300 000

5521

Merverdiavgift

310 000 000

5526

Avgift på alkohol

14 200 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

6 600 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

25 830 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

16 607 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

11 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

1 970 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

8 706 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

2 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

370 000

5549

Avgift på utslipp av NOX

54 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

65 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

3 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 500 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

3 050 000

5557

Avgift på sukker mv.

210 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

2 170 000

5561

Flypassasjeravgift

2 040 000

5562

Totalisatoravgift

135 000

5565

Dokumentavgift

9 700 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

102 912

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

122 120

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

294 170

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

478 780

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

253 901

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

1 041 400

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

708 670

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

418 400

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

166 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

302 000

5700

Folketrygdens inntekter

342 500 000

Sum inntekter rammeområde 21

1 194 587 353

Sum netto rammeområde 21

-1 194 587 353

Rammeområde 22 Utbytte mv., under finanskomiteen

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3 (2018–2019)

Utgifter rammeområde 22 (i tusen kroner)

Sum utgifter rammeområde 22

0

Inntekter rammeområde 22 (i tusen kroner)

5611

Aksjer i NSB AS

225 000

5616

Kommunalbanken AS

481 000

5622

Aksjer i Avinor AS

512 500

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

364 500

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

41 202

5652

Statskog SF – renter og utbytte

24 750

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

21 085 500

5680

Statnett SF

443 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

16 620 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

112 700

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

600

Sum inntekter rammeområde 22

39 910 752

Sum netto rammeområde 22

-39 910 752