Innhald

5. Utviklingstrekk på utvalgte områder i perioden 2009–2019

5.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2018–20019) for omtale av utviklingstrekk i perioden 2009–2019.

5.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.