Innhald

6. Budsjettkonsekvenser 2020–2022

6.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2018–2019) Gul bok for fremskrivinger for perioden 2020–2022.

6.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.