Innhald

7. Gjennomføringen av inneværende års budsjett

7.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2018–2019) Gul bok for oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag for regnskap for 2018 og oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2018.

7.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.