Innhald

11. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt behandles i Innst. 4 L (2018–2019) kapittel 11.