Innhald

8. Hjemmehørende selskap

Endringer i skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge behandles i Innst. 4 L (2018–2019) kapittel 8.