Innhald

3. Rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter

3.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet

Tabell 4.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 19

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 3 (2018–2019)

Utgifter

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 495 000 000

Sum utgifter rammeområde 19

4 495 000 000

Inntekter

Inntekter under departementene

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

300 000 000

Sum inntekter rammeområde 19

300 000 000

Netto rammeområde 19

4 195 000 000

3.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 19

Komiteen viser til Stortingets vedtak 3. desember 2018, der netto utgiftsramme for rammeområde 19 er fastsatt til 3 966 600 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2018–2019).

For nærmere omtale av de enkelte poster vises det til Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet og til Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019).

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt viser til sine alternative budsjetter, samt til merknader og forslag i Innst. 2 S (2018–2019), og fremmer på denne bakgrunn ikke egne forslag under rammeområdene.

3.3 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

3.3.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, jf. Innst. 2 S (2018–2019), og foreslår på denne bakgrunn en bevilgning på 4 266,6 mill. kroner under post 1, som er en reduksjon på 228,4 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett, hvor disse medlemmer reduserer konsulentbruken i staten med 1 327 mill. kroner. Disse medlemmer mener oppgavene i større grad burde vært løst med egne ansatte som sikrer kompetanse i egen organisasjon.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2019, der det foreslås å redusere konsulentbruken i staten med 912 mill. kroner samt å fryse lønningene til ledere som tjener mer enn 15 G i staten, noe som gir en provenyeffekt på 4,1 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås en gjennomgang av statlige enheter og foretak for å redusere bruken av innleide konsulenter. Kap. 2309 post 1 foreslås redusert med 400 mill. kroner, men den reelle innsparingen skal skje i de ulike delene av staten. Dette medlem viser videre til Prop. 1 S (2018–2019) Tillegg 3, der det foreslås å øke kap. 2309 post 1 med 145 mill. kroner. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor disse midlene foreslås prioritert til andre områder.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett, hvor det foreslås å sette av 0,5 mrd. kroner for å styrke etatenes arbeid med økonomisk kriminalitet og svart arbeid. Midlene forutsettes allokert til Nav, Skatteetaten, Tolletaten, Brønnøysundregistrene, Etikkrådet for oljefondet og påtalemyndighetene.

Dette medlem er uenig i regjeringens ostehøvelkutt. Kutt i offentlig sektor må eventuelt komme etter nøye vurdering av en etats eller enhets arbeidsoppgaver og behov for å løse disse. Regjeringen har gjennomført kutt i offentlig sektor på nærmere 10 mrd. kroner siden 2015. Det er fare for at videre kutt vil føre til kutt i velferdstilbudet og ikke til effektivisering av tjenestene. Dette medlem foreslår derfor å reversere regjeringens ABE-kutt. Midlene legges inn på kap. 2309 og regjeringen forutsettes allokere midlene ut igjen der hvor ABE-kuttene har blitt tatt i år.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at regjeringen har kuttet rundt 10 mrd. kroner i form av mer eller mindre tilfeldige ostehøvelkutt i statlig sektor de siste årene, til store protester fra de ansattes organisasjoner. Dette medlem slutter seg til målet om effektiv pengebruk i offentlig sektor, men mener at det er uholdbart å anta at økt produktivitet bare kan vedtas i form av et årlig kutt i bevilgningene. Slike kutt risikerer etter dette medlems mening snarere å gå utover statlige virksomheters utførelse av lovpålagte oppgaver.

Dette medlem viser til Rødts alternative budsjett, der hele regjeringens ABE-kutt for 2019 foreslås reversert for å unngå nedbygging av offentlige tjenester og forvaltning, slik som sykehus, arbeidsformidling, domstoler, kriminalomsorg og miljøforvaltning. Reverseringen er lagt inn direkte på mange av områdene der beløpene er oppgitt eksplisitt i budsjettdokumentene. Den resterende differansen til den oppgitte totalsummen på 1,7 mrd. kroner er ført som en økt bevilgning under kap. 2309.

Dette medlem mener på den annen side at det finnes et tydelig potensial for besparelser i offentlig sektor når det kommer til lederlønninger som vokser i utakt med lønnsveksten for folk flest, og gjennom å kutte i unødvendig høy konsulentbruk. Dette medlem viser til Rødts alternative budsjett, der det foreslås et kutt på 300 mill. kroner plassert på kap. 2309.

3.4 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

3.4.1 Post 29 Ymse

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og II under kapittel 11 Komiteens tilråding.

3.5 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 19

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster. Avvik fra regjeringens forslag i parentes. Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er i komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 3

H, FrP, V, KrF

A

Sp

SV

R

MDG

Utgifter rammeområde 19 (i tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 495 000

4 266 600 (-228 400)

2 443 770 (-2 051 230)

3 578 744 (-916 256)

3 950 000 (-545 000)

4 551 450 (+56 450)

6 695 000 (+2 200 000)

Sum utgifter rammeområde 19

4 495 000

4 266 600 (-228 400)

2 443 770 (-2 051 230)

3 578 744 (-916 256)

3 950 000 (-545 000)

4 551 450 (+56 450)

6 695 000 (+2 200 000)

Inntekter rammeområde 19 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 19

300 000

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

300 000 (0)

Sum netto rammeområde 19

4 195 000

3 966 600 (-228 400)

2 143 770 (-2 051 230)

3 278 744 (-916 256)

3 650 000 (-545 000)

4 251 450 (+56 450)

6 395 000 (+2 200 000)

Avvik fra rammevedtak

228 400

0

-1 822 830

-687 856

-316 600

284 850

2 428 400