Innhald

5. Rammeområde 22 Utbytte mv.

5.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet

Tabell 5.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 22

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2018-2019)

Inntekter

Renter og utbytte mv.

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

225 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

481 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

512 500 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

244 500 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

20 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

41 200 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte

24 750 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

21 085 500 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

443 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

16 620 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

112 700 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

600 000

Sum inntekter rammeområde 22

39 910 752 000

Netto rammeområde 22

-39 910 752 000

5.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 22

Komiteen viser til Stortingets vedtak 3. desember 2018, der netto inntektsramme for rammeområde 22 er fastsatt til 40 485 725 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2018–2019).

For omtale av de enkelte postene vises det til Prop. 1 S (2018–2019) Samferdselsdepartementet, Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet, Prop. 1 S (2018–2019) Landbruks- og matdepartementet og Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt viser til sine alternative budsjetter, samt til merknader og forslag i Innst. 2 S (2018–2019), og fremmer på denne bakgrunn ikke egne forslag under rammeområdene.

5.3 Kap. 5611 Aksjer i NSB AS

5.3.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.4 Kap. 5616 Kommunalbanken AS

5.4.1 Post 85 Aksjeutbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.5 Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS

5.5.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.6 Kap. 5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

5.6.1 Post 85 Utbytte, lavrisikoordningen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, jf. Innst. 2 S (2018–2019), og foreslår på denne bakgrunn en bevilgning på 125 mill. kroner under post 85, som er en økning på 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

5.7 Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

5.7.1 Post 85 Statens overskuddsandel

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.7.2 Post 86 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.8 Kap. 5652 Statskog SF – renter og utbytte

5.8.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.9 Kap. 5656 Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

5.9.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, jf. Innst. 2 S (2018–2019), og foreslår på denne bakgrunn en bevilgning på 21 635,5 mill. kroner under post 85, som er en økning på 550 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett og forslaget om en økning på 530 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

5.10 Kap. 5680 Statnett SF

5.10.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.11 Kap. 5685 Aksjer i Statoil ASA

5.11.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.12 Kap. 5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

5.12.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.13 Kap. 5693 Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

5.13.1 Post 85 Utbytte fra Folketrygdfondet

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

5.14 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 22

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster. Avvik fra regjeringens forslag i parentes. Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er i komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–3

H, FrP, V, KrF

A

Sp

SV

R

MDG

Utgifter rammeområde 22 (i tusen kroner)

Sum utgifter rammeområde 22

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Inntekter rammeområde 22 (i tusen kroner)

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

512 500

512 500 (0)

512 500 (0)

666 300 (+153 800)

512 500 (0)

512 500 (0)

1 025 000 (+512 500)

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

85

Utbytte, lavrisiko låneordningen

100 000

125 000 (+25 000)

125 000 (+25 000)

100 000 (0)

100 000 (0)

100 000 (0)

100 000 (0)

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

21 085 500

21 635 500 (+550 000)

21 615 500 (+530 000)

21 085 500 (0)

21 085 500 (0)

21 085 500 (0)

21 085 500 (0)

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

16 620 000

16 620 000 (0)

16 620 000 (0)

16 620 000 (0)

16 620 000 (0)

16 620 000 (0)

17 120 000 (+500 000)

Sum inntekter rammeområde 22

39 910 752

40 485 752 (+575 000)

40 465 752 (+555 000)

40 064 552 (+153 800)

39 910 752 (0)

39 910 752 (0)

40 923 252 (+1 012 500)

Sum netto rammeområde 22

-39 910 752

-40 485 752 (-575 000)

-40 465 752 (-555 000)

-40 064 552 (-153 800)

-39 910 752 (0)

-39 910 752 (0)

-40 923 252 (-1 012 500)

Avvik fra rammevedtak

575 000

0

20 000

421 200

575 000

575 000

-437 500