Innhald

6. Statsbudsjettets 90-poster

6.1 Oversikt over statsbudsjettets 90-poster

Tabell 6.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive 90-poster, jf. Prop. 1 S (2018–2019) med Tillegg 1-3

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2018–2019)

Utgifter

Utenriksdepartementet

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

116

Internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 406 250 000

Arbeids- og sosialdepartementet

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

5 900 000 000

Nærings- og fiskeridepartementet

922

Romvirksomhet

95

Egenkapital Space Norway AS

378 500 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

260 000 000

Finansdepartementet

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

76 515 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

28 584 104 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning

14 330 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

53 800 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

95 000 000

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

8 000 000 000

Sum utgifter

189 459 214 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

10 900 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

2 800 000

96

Salg av aksjer

25 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

80 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

10 776 474 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 999 551 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

12 350 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

53 000 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

95 000 000

5329

Eksportkredittordningen

90

Avdrag på utestående fordringer

9 000 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

500 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

8 000 000 000

Statslånemidler

5999

Statslånemidler

90

Lån

77 143 171 000

Sum inntekter

189 459 214 000

6.2 Kap. 100 Utenriksdepartementet

6.2.1 Post 90 Lån til norske borgere i utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.3 Kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner

6.3.1 Post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.4 Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

6.4.1 Post 95 NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.5 Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

6.5.1 Post 90 Forskudd på rammetilskudd

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til romertallsvedtak V under kapittel 11 Komiteens tilråding.

6.6 Kap. 614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

6.6.1 Post 90 Utlån, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Arbeids- og sosialdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.7 Kap. 922 Romvirksomhet

6.7.1 Post 95 Egenkapital Space Norway AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt viser til at regjeringen foreslår å sette av egenkapital til Space Norway. Disse medlemmer viser til at regjeringen under behandlingen av denne saken i Prop. 55 S (2017–2018) ikke ga fullstendig informasjon om dette prosjektet, som blant annet innebærer at amerikanske atomubåter kan bruke norske satellitter under en atomkrig. Disse medlemmer mener videre det er urovekkende at amerikanske myndigheter har gitt vesentlig mer informasjon om dette prosjektet til den amerikanske kongressen enn den norske regjeringen har gitt til Stortinget. På denne bakgrunnen fremmet Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti, og Bjørnar Moxnes, Rødt, Representantforslag 236 S (2018–2019) for å få en redegjørelse for vilkårene for tilkobling av teknologi fra det amerikanske forsvaret på Space Norways satellitter og stille forhandlingene i bero inntil en redegjørelse er behandlet i Stortinget. Disse medlemmer viser også til at norsk forsvarspolitikk over lang tid ikke har vært en del av amerikansk atomstrategi, hvor man blant annet har sagt nei til å tillate ubåter med atomvåpen ved norske havner. Disse medlemmer mener det er problematisk at regjeringen har gått inn for et slikt linjeskifte i norsk forsvarspolitikk, samtidig som dette ikke har vært tilstrekkelig opplyst om til Stortinget.

På denne bakgrunnen fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sette som vilkår for betinget tilsagn til Space Norway AS om egenkapital at satellittene ikke tilknyttes utstyr som kan brukes til andre lands atomvåpensystemer.»

6.8 Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap

6.8.1 Post 90 Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.9 Kap. 1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

6.9.1 Post 98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.10 Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning

6.10.1 Post 90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, jf. Innst. 2 S (2018–2019), og foreslår på denne bakgrunn en bevilgning på 28 594,604 mill. kroner under post 90, som er en økning på 10,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

6.11 Kap. 2412 Husbanken (jf. kap. 5312 og 5615)

6.11.1 Post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett, der det foreslås å øke utlånsrammen med 9 mrd. kroner.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2019, der det foreslås å øke denne posten med 140 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke Husbankens låneramme til 14,8 mrd. kroner. Dette medlem foreslår derfor å øke denne posten med 490 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

6.12 Kap. 2421 Innovasjon Norge (jf. kap. 5312 og 5625)

6.12.1 Post 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.13 Kap. 2426 SIVA SF

6.13.1 Post 90 Lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.14 Kap. 2429 Eksportkredittordningen

6.14.1 Post 90 Utlån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.15 Kap. 3100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 100)

6.15.1 Post 90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.16 Kap. 3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

6.16.1 Post 90 Tilbakebetaling av lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Arbeids- og sosialdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.17 Kap. 3732 Regionale helseforetak (jf. kap 732)

6.17.1 Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Helse- og omsorgsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.18 Kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950 og 5656)

6.18.1 Post 90 Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.18.2 Post 96 Salg av aksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.19 Kap. 4312 Avinor AS

6.19.1 Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.20 Kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS (jf. kap. 1322)

6.20.1 Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.21 Kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)

6.21.1 Post 90 Redusert lån og rentegjeld

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.21.2 Post 93 Omgjøring av utdanningslån til stipend

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.22 Kap. 5312 Husbanken (jf. kap. 2412)

6.22.1 Post 90 Avdrag

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke Husbankens låneramme til 23 mrd. kroner. Dette medlem foreslår derfor å øke denne posten med 7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. Dette medlem viser videre til egne merknader til kap. 2412 i denne innstillingen.

6.23 Kap. 5325 Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5625)

6.23.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.23.2 Post 91 Tilbakeført kapital, såkornfond

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.24 Kap. 5326 SIVA SF

6.24.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og handelsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.25 Kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS

6.25.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Nærings- og handelsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.26 Kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer

6.26.1 Post 95 Avdrag på lån til andre stater

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.26.2 Post 95 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

6.27 Kap. 5999 Statslånemidler

6.27.1 Post 90 Lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2018–2019) Gul bok

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen viser til sine merknader til øvrige 90-poster og at denne budsjettposten fungerer som motpost.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, jf. Innst. 2 S (2018–2019), og foreslår på denne bakgrunn en bevilgning på 77 153 671 000 kroner under post 90, som er en som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 10 500 000 kroner.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett. Som en konsekvens av forslagene omtalt i merknader til dette rammeområdet, foreslår dette medlem å øke denne posten med 483 mill. kroner.

6.28 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger på 90-postene

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster. Avvik fra regjeringens forslag i parentes. Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er i komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

H, FrP, V, KrF

A

Sp

SV

R

MDG

Utgifter lånetransaksjoner (i tusen kroner)

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 406 250

1 406 250 (0)

1 406 250 (0)

1 006 250 (-400 000)

1 406 250 (0)

1 180 000 (-226 250)

1 406 250 (0)

225

Tiltak i grunnopplæringen

90

Låneramme barnehager, skoler, svømmeanlegg

0

0 (0)

5 000 000 (+5 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

342

Kirkebygg og gravplasser

90

Låneramme kirkebygg

0

0 (0)

1 000 000 (+1 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

260 000

260 000 (0)

260 000 (0)

620 000 (+360 000)

260 000 (0)

260 000 (0)

260 000 (0)

96

Aksjer

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 000 000 (+1 000 000)

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld

28 584 104

28 594 604 (+10 500)

28 584 104 (0)

28 601 249 (+17 145)

28 584 104 (0)

28 601 249 (+17 145)

29 117 565 (+533 461)

2412

Husbanken

90

Nye lån

14 330 000

14 330 000 (0)

23 330 000 (+9 000 000)

14 470 000 (+140 000)

14 820 000 (+490 000)

14 330 000 (0)

16 330 000 (+2 000 000)

2421

Innovasjon Norge

95

Egenkapital såkornfond

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

250 000 (+250 000)

2425

Bionova

97

Egenkapital Bionova

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 000 000 (+2 000 000)

2428

Akseleratorprogram

90

Låneramme Akseleratorprogram

0

0 (0)

250 000 (+250 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Sum utgifter

189 459 214

189 469 714 (+10 500)

204 709 214 (+15 250 000)

189 576 359 (+117 145)

189 949 214 (+490 000)

189 250 109 (-209 105)

195 242 675 (+5 783 461)

Inntekter lånetransaksjoner (i tusen kroner)

5310

Statens lånekasse for utdanning

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 999 551

6 999 551 (0)

6 999 551 (0)

7 119 551 (+120 000)

6 999 551 (0)

6 999 551 (0)

6 999 551 (0)

5312

Husbanken

90

Avdrag

12 350 000

12 350 000 (0)

12 350 000 (0)

12 352 000 (+2 000)

12 357 000 (+7 000)

12 350 000 (0)

12 350 000 (0)

5999

Statslånemidler

90

Lån

77 143 171

77 153 671 (+10 500)

92 393 171 (+15 250 000)

77 138 316 (-4 855)

77 626 171 (+483 000)

76 934 066 (-209 105)

82 926 632 (+5 783 461)

Sum inntekter

189 459 214

189 469 714 (+10 500)

204 709 214 (+15 250 000)

189 576 359 (+117 145)

189 949 214 (+490 000)

189 250 109 (-209 105)

195 242 675 (+5 783 461)

Sum netto

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)