Innhald

12. Forskning under Landbruks- og matdepartementet

Programkategori 15.20 Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling omfatter Landbruks- og matdepartementets bevilgninger til forskningsprogrammer, hovedsakelig via Norges forskningsråd, samt basisbevilgninger til forskningsinstitutter.

12.1 Kap. 1137 Forskning og innovasjon

Komiteen viser til at den viktigste oppgaven for landbruks- og matsektoren er å sikre innbyggerne trygg mat av god kvalitet og bidra til en god forvaltning av naturressursene. For å nå de landbrukspolitiske hovedmålsettingene og de forskningspolitiske målsettingene på landbruks- og matområdet er det behov for forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling. Klimaendringene skaper utfordringer for matproduksjonen og et behov for forskning for å tilpasse produksjonen som følge av temperaturendringer og mer ekstremvær. Bevilgningene over dette kapitlet omfatter midler til forskning over Landbruks- og matdepartementets budsjett, bevilgninger til forskningsprogrammer via Norges forskningsråd samt basisbevilgninger til forskningsinstitutter, de virksomhetene som inngår i primærnæringsarenaen, og øvrige forskningsinstitutt der Landbruks- og matdepartementet har ansvar for basisbevilgning. Tematisk innebærer dette forskning innen områdene matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Komiteen mener bioøkonomi er en av flere viktige framtidsnæringer hvor Norge har gode forutsetninger for å lykkes. For å realisere dette potensialet trengs det mer forskning og utvikling innenfor landbruk og skogbruk.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til partiets alternative budsjett, der det foreslås 12 mill. kroner til forskning og teknologiutvikling på jord/skog. Det er et stort potensial i økt verdiskapning basert på jord og skog. Norge har betydelige skogressurser som gir store industrielle muligheter. Arbeiderpartiet foreslår derfor en styrket satsing på skogplanting/planteforedling, forskning på bruk av skogressursene og å legge til rette for økt satsing på teknologi, utvikling og industriell anvendelse av skogen som råstoff.

Med utgangspunkt i Arbeiderpartiets satsing på bioøkonomi og forskning knyttet til jord, skog, fisk og marine ressurser, understreker disse medlemmer at hele utdanningsløp må styrkes dersom forskning og kunnskap fra aktive næringsutøvere i større grad skal kunne anvendes for økt verdiskaping og forsterket produksjon.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til finansinnstillingen og Senterpartiets alternative budsjettforslag med forslag om å øke klimaforskningen innen husdyrproduksjon med 25 mill. kroner, øke bevilgningen til landbruksforskning med 10 mill. kroner samt øke basisbevilgningen til landbruksforskning med 10 mill. kroner, hvilket innebærer en økning på kap. 1137 på til sammen 45 mill. kroner ut over regjeringens budsjettforslag.