Innhald

4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet – IT-politikk. Budsjettkapitler og komiteens merknader til disse

4.1 Kap. 541 IT-politikk

Komiteen viser til at bevilgningen på 15,3 mill. kroner skal benyttes til gjennomføring og videreutvikling av IT-politikken. Midlene skal benyttes til tiltak som skal bekjempe digitale skiller i befolkningen, styrking av befolkningens digitale kompetanse og koordinering av Norges interesser i arbeidet med det digitale indre markedet i EU. Bevilgningen skal også bidra til å nå målene om at forvaltningen i Norge er effektiv, åpen, samordnet og har høy tillit i befolkningen, og at digitaliseringen i samfunnet gir gode vilkår for deltakelse, verdiskaping og innovasjon i offentlig og privat sektor.

Komiteen viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 13. november 2018.

Det fremgår av departementets brev at det ikke er riktig at saken ble sendt på høring sommeren 2018 og at saken er planlagt sendt på høring i løpet av november. Komiteen er kjent med at saken ble sendt på høring 29. november 2018.

4.2 Kap. 542 Internasjonalt IT-samarbeid og utviklingsprogram

Komiteen viser til at forslaget til bevilgningen på 51,2 mill. kroner gjelder EU-programmer som Norge tar del i etter EØS-avtalen, og som er knyttet til utviklingen av informasjonssamfunnet og elektronisk forvaltning. Bevilgningsforslaget dekker programkontingenter og andre utgifter til EU-programmer, samt etterslep fra avsluttende EU-programmer. Årlig medlemskontingent for norsk deltakelse i EU-programmer fastsettes i euro av EU-kommisjonen på grunnlag av ventet fremdrift under det enkelte program.