Innhald

4. Anmodningsvedtak

Komiteen viser til oversikt og omtale i Prop. 1 S (2018–2019) fra de respektive departementene om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak. Dette omfatter anmodningsvedtak fattet av Stortinget i stortingssesjonen 2017–2018 og alle vedtak fra tidligere stortingssesjoner der rapporteringen ikke ble avsluttet i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2017–2018) eller i forbindelse med behandlingen av den årlige meldingen til Stortinget om anmodnings- og utredningsvedtak.

Komiteen viser til merknader under de aktuelle saksområdene i innstillingen vedrørende følgende anmodningsvedtak:

Vedtak nr. 157, 9. desember 2015

Vedtak nr. 612, 25. april 2017

Vedtak nr. 875, 11. juni 2018

Komiteen har her ingen merknader til vedtak som ikke er omtalt i innstillingen, og tar departementenes oppfølging til orientering.

Komiteen understreker at komiteens merknader ikke er å anse som Stortingets formelle kontroll av regjeringens oppfølging av vedtakene, og således ikke kan erstatte kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av stortingsmeldingen om oppfølgingen av anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen.