Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Dette dokument

 • Innst. 20 S (2018–2019)
 • Kjeldedokument:
 • Utgivar: valgkomiteen
 • Sidetal: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Artikkel 47 i samarbeidsavtalen av 23. mars 1962 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige lyder:

«Rådet består av 87 valgte medlemmer, regjeringsrepresentanter og representanter for Færøyenes og Grønlands landsstyrer og Ålands landskapsstyrelse.

Av medlemmene velger Danmarks folketing 16, Finlands riksdag 18, Islands allting 7, Norges storting og Sveriges riksdag hver 20 samt Færøyenes lagting og Grønlands og Ålands landsting hver 2. Videre velger hver forsamling et tilsvarende antall suppleanter.

Valg av medlemmer og suppleanter foretas årlig og gjelder for tiden inntil neste valg. Ved valgene skal forskjellige politiske meningsretninger gis representasjon i rådet. Bare medlemmer av den forsamling som har foretatt valget kan være valgt medlem eller suppleant i rådet.

Regjeringene, landsstyrene og landskapsstyrelsen utpeker blant sine medlemmer det antall representanter som de ønsker.»

Forrige valg til rådet ble foretatt 17. oktober 2018, jf. Innst. 19 S (2017–2018), og delegasjonen fikk følgende sammensetning:

Medlemmer:

1. Martin Kolberg, 2. Ruth Grung, 3. Jorodd Asphjell, 4. Stein Erik Lauvås, 5. Ingalill Olsen, 6. Nina Sandberg, 7. Michael Tetzschner, 8. Bente Stein Mathisen, 9. Norunn Tveiten Benestad, 10. Marianne Synnes, 11. Nils Aage Jegstad, 12. Solveig Sundbø Abrahamsen, 13. Ulf Leirstein, 14. Helge André Njåstad, 15. Hanne Dyveke Søttar, 16. Kjersti Toppe, 17. Heidi Greni, 18. Torgeir Knag Fylkesnes, 19. Ketil Kjenseth, 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1–6: Øystein Langholm Hansen, Tuva Moflag, Masud Gharahkhani, Jette F. Christensen, Tellef Inge Mørland, Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12: Trond Helleland, Svein Harberg, Marianne Haukland, Liv Kari Eskeland, Vetle Wang Soleim, Olemic Thommessen

For nr. 13–15: Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Gisle Meininger Saudland

For nr. 16–17: Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18: Solfrid Lerbrekk

For nr. 19: Trine Skei Grande

For nr. 20: Tore Storehaug

Ved suppleringsvalg i Stortinget 13. februar 2018 ble Grunde Almeland valgt som nytt varamedlem i stedet for Trine Skei Grande, som var trådt inn i regjeringen.

Valgkomiteen har mottatt forslag fra partigruppene til sammensetning av delegasjonen.

Komiteens tilråding

Under henvisning til foranstående innstiller valgkomiteen til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer

 1. Martin Kolberg

 2. Ruth Grung

 3. Jorodd Asphjell

 4. Stein Erik Lauvås

 5. Ingalill Olsen

 6. Nina Sandberg

 7. Michael Tetzschner

 8. Bente Stein Mathisen

 9. Norunn Tveiten Benestad

 10. Marianne Synnes

 11. Nils Aage Jegstad

 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 13. Helge André Njåstad

 14. Ulf Leirstein

 15. Erlend Wiborg

 16. Heidi Greni

 17. Willfred Nordlund

 18. Freddy André Øvstegård

 19. Ketil Kjenseth

 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1-6:

 1. Øystein Langholm Hansen

 2. Tuva Moflag

 3. Masud Gharahkhani

 4. Jette F. Christensen

 5. Tellef Inge Mørland

 6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12:

 1. Trond Helleland

 2. Svein Harberg

 3. Marianne Haukland

 4. Liv Kari Eskeland

 5. Vetle Wang Soleim

 6. Olemic Thommessen

For nr. 13–15:

 1. Himanshu Gulati

 2. Gisle Meininger Saudland

 3. Tor André Johnsen

For nr. 16–17:

 1. Ole André Myhrvold

 2. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Grunde Almeland

For nr. 20:

Tore Storehaug

Oslo, i valgkomiteen, den 5. oktober 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder