Sammendrag

Regjeringen legger med dette fram forslag til endringer i Landbruks- og matdepartementets budsjett, som følge av en tilleggsavtale til jordbruksavtalen mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, inngått 30. august 2018.

Med grunnlag i Hovedavtale for jordbruket § 2-4 krevde Jordbrukets forhandlingsutvalg at det skulle opptas tilleggsforhandlinger om gjeldende jordbruksavtale 9. august 2018. Utvalget viste til § 2-4 Omgjøringer og tillegg, andre setning, som lyder:

«Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår.»

Utvalget skrev i brevet av 9. august:

«Den verste tørken på over 100 år rammer nå store deler av norsk landbruk. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter for dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon og ber regjeringen om å iverksette flere tiltak gjennom en krisepakke for norsk jordbruk. Det er en prekær situasjon for norsk jordbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon. (…) Jordbruket krever at det igangsettes forhandlinger om en tilleggsavtale til den løpende jordbruksavtalen i henhold til § 2-4, andre setning.»

Forhandlingene tok til 20. august 2018, og partene var enige om en tilleggsavtale den 30. august 2018. Med grunnlag i den ekstraordinære situasjonen, spesielt for husdyrprodusenter med egen grovfôrproduksjon, la partene stor vekt på at utbetalingene skal komme så fort som mulig, og innen utgangen av 2018.

I kapittel 2 i proposisjonen gjennomgås konsekvenser av tørken, inkludert tiltakene som ble gjennomført i forkant av tilleggsforhandlingene, samt prognoser for avlingstap. I kapittel 3 gjennomgås forslagene til endring i bevilgninger for 2018 som følge av avtalen. Den omfattende tørkesituasjonen vil påvirke bevilgningsbehovet på overslagsbevilgninger på den løpende jordbruksavtalen vesentlig. Det vil særlig gjelde økt bevilgningsbehov på post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. og betydelig redusert bevilgningsbehov på post 73.19 Prisnedskriving korn og 73.20 Tilskudd til matkorn. Bevilgningsendringer på disse postene vil bli tatt inn i nysalderingen høsten 2018, når det foreligger bedre datagrunnlag.

Post 71 Tilskudd til erstatninger er en avtalefinansiert erstatningsordning. Denne avlingsskadeordningen er en del av jordbruksavtalen. Den gir ingen form for inntektsgaranti, men skal være et sikkerhetsnett i år med store klimabetingede avlingstap. Ordningen skal gi erstatning for avlingstap som er større enn egenansvaret, som er på 30 pst. De budsjettmessige konsekvensene blir gjennomgått i kapittel 4 i proposisjonen.

I tabell 4.1 i proposisjonen er de foreslåtte endringer på postene over jordbruksavtalen vist sammen med hele kap. 1150, der totalrammen på de enkelte poster også er beregnet (inkludert overførte beløp fra 2017).