Vedlegg - Brev fra Finansdepartementet v/statsråd Siv Jensen til Stortingets presidentskap, datert 6. september 2018

Vedlegg
Korrigering av feil i Prop. 104 LS (2017–2018) Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

Prop. 104 LS (2017–2018) inneholder dessverre noen feil som det bes tatt hensyn til i arbeidet med finanskomiteens innstilling.

Feil i forslag til lov om endringer i skatteloven del III (side 24):

Det er blitt en feil i forslaget til endringer i skatteloven. Endringsforslaget innebærer blant annet to nye alternative regler for begrensninger i adgangen til utleie av fartøyer i rederiskatteordningen, «operasjonell leasing-regelen» og «offshore-regelen». Det er foreslått overgangsregler til de nye begrensningsreglene.

Feilen gjelder overgangsreglenes annet ledd. Bestemmelsen i annet ledd innebærer at de nye begrensningene for utleie av fartøyer i rederiskatteordningen i utgangspunktet bare skal gjelde for kontrakter inngått etter 31. desember 2017. Langtidskontrakter som er inngått før 1. januar 2018 skal likevel omfattes av begrensningene. Innholdet av begrepet «langtidskontrakt» skal etter forslaget bero på om det er «operasjonell leasing-regelen» eller «offshore-regelen» som kommer til anvendelse.

Det følger av omtalen i Prop. 104 LS (2017-2018) punkt 4.2.5 at når det gjelder «operasjonell leasing-regelen» skal kontrakter der gjenværende leieperiode per 1. januar 2018 overstiger 8 år anses som langtidskontrakter. For «offshore-regelen» skal kontrakter der gjenværende leieperiode per 1. januar 2018 overstiger fem år anses som langtidskontrakter, men likevel slik at mulighet til forlengelse for inntil tre år ikke skal tas med ved beregning av gjenværende leieperiode.

Forslaget til lovvedtak slik det står i Prop. 104 LS (2017-2018) kan forstås slik at det for hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet mv. alltid skal gjelde en tidsgrense på fem år. Det er imidlertid ikke tilsiktet at 8-årsgrensen ved anvendelse av «operasjonell leasing-regelen» skal være begrenset til fartøyer som ikke er hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet mv. Det foreslås at dette presiseres i overgangsreglenes annet ledd.

I samsvar med det ovenstående, skal forslaget til endringer i skatteloven del III annet ledd lyde:

(2) Tonnasje som er leid ut på bareboat-vilkår etter eksisterende kontrakter per 31. desember 2017 er ikke omfattet av begrensningene i § 8-13 åttende og niende ledd og skal ikke inngå ved beregningen av tonnasjeandel som er utleid på bareboat-vilkår. Foregående punktum gjelder ikke dersom gjenværende leieperiode per 1. januar 2018 overstiger åtte år. Ved anvendelse av § 8-13 niende ledd er tidsgrensen etter foregående punktum fem år, men slik at det ikke tas hensyn til adgang til å forlenge leieperioden med inntil tre år. Ved anvendelse av bestemmelsene i dette ledd tas det ikke hensyn til avtaler om reduksjon av leieperioden i eksisterende avtaler om bareboat-utleie som er gjort i perioden 15. november 2017 til 31. desember 2017.

Feil i forslag til lov om endringer i skatteloven del I (side 23 og 24) og punkt 4.2.4 (side 16) og punkt 5 (side 18):

I forslag til endringer til skatteloven § 8-13 nytt syvende ledd og nytt tiende ledd er det henvist til forskrift 26. juli 1994 nr. 749 om måling av fartøyer. Denne forskriften ble opphevet og erstattet av forskrift 18. desember 2009 nr. 1694 om måling av skip. Denne ble igjen opphevet og erstattet av forskrift 30. juni 2015 nr. 830 om måling av skip og flyttbare innretninger. Ved en inkurie er det henvist til feil forskrift i lovutkastet del I og i proposisjonsteksten punkt 4.2.4 og punkt 5.

Side 16, punkt 4.2.4, annet avsnitt, tredje setning:

I annet avsnitt, tredje setning står det «Det innebærer at tonnasjen skal beregnes ut fra nettotonnasje slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldig her i riket i henhold til forskrift 26. juli 1994 nr. 749 om måling av fartøyer.». Tekstlinjen skal lyde «Det innebærer at tonnasjen skal beregnes ut fra nettotonnasje slik

denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldig her i riket i henhold til forskrift 30. juni 2015 nr. 830 om måling av skip og flyttbare innretninger.».

Side 18, punkt 5, tiende avsnitt, tredje setning:

I tiende avsnitt står det «Det innebærer at tonnasjen skal beregnes ut fra nettotonnasje slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldig her i riket i henhold til forskrift 26. juli 1994 nr. 749 om måling av fartøyer.».

Tekstlinjen skal lyde «Det innebærer at tonnasjen skal beregnes ut fra nettotonnasjen slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldig her i riket i henhold til forskrift 30. juni 2015 nr. 830 om måling av skip og flyttbare innretninger.».

I samsvar med det ovenstående, skal forslag til endringer i skatteloven § 8-13 nytt syvende ledd og nytt tiende ledd, del I lyde:

(7) Ved beregning av tonnasjeandel som er leid ut på bareboat-vilkår etter denne paragraf medtas den samlede innleide og eide tonnasjen i en selskapsgruppe som er omfattet av skatteordningen etter §§ 8-10 til 8-20. Med tonnasje forstås nettotonnasje slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldige her i riket i henhold til forskrift 30. juni 2015 nr. 830 om måling av skip og flyttbare innretninger. I selskapsgruppe etter dette ledd inngår norske og utenlandske selskaper som per 31. desember i inntektsåret utgjør et konsern i henhold til regnskapsloven § 1-3. Tonnasje som leies inn til et selskap på bareboat-vilkår og som leies ut igjen på bareboat-vilkår medtas ikke. Det samme gjelder tonnasje som leies inn til et selskap på time charter- eller voyage charter-vilkår og som leies ut igjen på time charter- eller voyage charter-vilkår, jf. tiende ledd annet punktum, unntatt når tonnasjen inngår i selskapets virksomhet knyttet til salg av transporttjenester. Tonnasje i underliggende selskap som beskattes etter §§ 8-10 til 8-20, jf. § 8-11 første ledd g, medregnes bare dersom det underliggende selskapet tilhører selskapsgruppen. Tonnasjeandelen for inntektsåret beregnes som et vektet snitt av andelene for alle årets dager. Det enkelte selskap kan likevel velge at tonnasjeandelen for inntektsåret skal beregnes som et vektet snitt av alle dager i inntektsåret og de tre siste årene forut for inntektsåret. Tonnasje i underliggende selskap med deltakerfastsetting og NOKUS-selskap, jf. § 8-11 første ledd e og f, medregnes med en forholdsmessig andel. Ved endring i eierandel i løpet av et år medregnes tonnasje i underliggende selskap med deltakerfastsetting og NOKUS-selskap slik at selskapets samlede tonnasje for hele året fordeles i forhold til eierandel og dager andelen har vært eiet.

(10) Andelen av selskapsgruppens tonnasje som som er leid inn på time charter- eller voyage charter-vilkår og som ikke er EØS-registrert kan ikke overstige 90 prosent av den totale tonnasjen i selskapsgruppen som er omfattet av skatteordningen etter §§ 8-10 til 8-20. Fartøyer anses som leid inn på time charter- eller voyage charter-vilkår dersom verken innleier eller et selskap i samme selskapsgruppe har overtatt ansvaret for bemanning av fartøyet. Med tonnasje forstås nettotonnasje slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldige her i riket i henhold til forskrift 30. juni 2015 nr. 830 om måling av skip og flyttbare innretninger. I selskapsgruppe etter dette ledd inngår norske og utenlandske selskaper som utgjør et konsern i henhold til regnskapsloven § 1-3 per 31. desember i inntektsåret. Tonnasje som leies inn til et selskap på bareboat-vilkår og som leies ut igjen på bareboat-vilkår medtas ikke. Tonnasje i underliggende selskap som beskattes etter §§ 8-10 til 8-20, jf. § 8-11 første ledd g, medregnes bare dersom det underliggende selskapet tilhører selskapsgruppen. Andelen beregnes som et vektet snitt av andelen for alle inntektsårets dager. Tonnasje i underliggende selskap med deltakerfastsetting og NOKUS-selskap, jf. § 8-11 første ledd e og f, medregnes med en forholdsmessig andel. Ved endring i eierandel i løpet av året medregnes tonnasje i underliggende selskap med deltakerfastsetting og NOKUS-selskap slik at selskapets samlede tonnasje for hele året fordeles i forhold til eierandel og dager andelen har vært eiet.