Sammendrag

Departementet foreslår i proposisjonen endringer i den særskilte skatteordningen for skipseiende selskaper (rederiskatteordningen), herunder forslag om endring i Stortingets skattevedtak kapittel 5 om tonnasjeskatt, som behandles i denne innstillingen.

Etter skatteloven § 8-16 skal selskap innenfor den særskilte rederiskatteordningen svare en årlig tonnasjeskatt til staten beregnet på grunnlag av nettotonnasjen av de fartøyene selskapet eier. Tonnasjeskatt skal også svares av innleide fartøyer når eieren ikke er skattepliktig til Norge for inntekten ved utleien. Det skal ikke svares tonnasjeskatt for innleid fartøy dersom utleier svarer tonnasjeskatt for det samme fartøyet.

Satsene for tonnasjeskatten fastsettes for hvert inntektsår i statsskattevedtaket, jf. stortingsvedtak 12. desember 2017 nr. 2183 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2018 (Stortingets skattevedtak). Satsene for tonnasjeskatten er for inntektsåret 2018 fastsatt slik:

  • kroner 0 for de første 1 000 nettotonn, deretter

  • kroner 18 per dag per 1 000 nettotonn opptil 10 000 nettotonn, deretter

  • kroner 12 per dag per 1 000 nettotonn opptil 25 000 nettotonn, deretter

  • kroner 6 per dag pr. 1 000 nettotonn

Tonnasjeskatten sikrer at skatten for rederiselskapene er i samsvar med det minimumsnivå som er forutsatt i EFTAs overvåkingsorgans (ESA) retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportsektoren. Tabellen i proposisjonen viser en sammenligning av tonnasjeskattesatsene for 2017 for utvalgte EØS-land med rederiskatteordninger. Satsene er omregnet til euro, og slik at de viser tonnasjeskatt per 100 nettotonn.

Oversikten viser at Kypros og Kroatia har den laveste tonnasjeskatten i laveste tonnasjeintervall, foruten Norge. For å sikre en godkjenning av rederiskatteordningen for en ny periode notifiserte departementet til ESA en sats for laveste tonnasjeintervall i den norske rederiskatteordningen på nivå med satsene i Kypros og Kroatia. I notifikasjonen til ESA viste Finansdepartementet til at satsene i Kypros og Kroatia tilsvarte om lag ni kroner per dag per 1 000 nettotonn for første tonnasjeintervall. Tallet er omregnet til norske kroner ved bruk av gjennomsnittlige valutakurser i de tolv månedene forut for utarbeidelsen av notifikasjonen. Denne satsen ble godkjent i ESAs vedtak av 14. desember 2017.

Nettotonnasjen skal avrundes til nærmeste hele tusen tonn, jf. Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, § 8-16-1 fjerde ledd annet punktum. Dette vil si at det etter dagens regler ikke svares tonnasjeskatt for fartøy på inntil 1 500 nettotonn.

For at satsen for første tonnasjeintervall skal få effekt, foreslår departementet at nettotonnasjen i første tonnasjeintervall i stedet skal avrundes til nærmeste hele 100 tonn, og at det betales en tonnasjeskatt på 90 øre per 100 nettotonn. For fartøyer på under 50 nettotonn skal tonnasjen settes til 100 nettotonn. Det betyr at alle fartøyer på mellom 0 og 149 nettotonn vil få tonnasjen fastsatt til 100 nettotonn, og tonnasjeskatten vil bli på 90 øre per dag for hvert fartøy. For fartøyer på over 1 000 nettotonn skal tonnasjen fremdeles avrundes til nærmeste 1 000 nettotonn. Endringen i avrundingsreglene vil gjennomføres ved endringer i Finansdepartementets skattelovforskrift.

Det vises til forslag til endring i Stortingets skattevedtak for 2018 kapittel 5.