Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Kjersti Toppe om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 6. november 2018

Olaug V. Bollestad

Tellef Inge Mørland

leder

ordfører