Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren, og ber om at reforhandlingen avsluttes innen årsskiftet 2018/2019. I reforhandlingene skal man utrede en ny modell for innretning på rushtidsavgiften som vil være mindre belastende for befolkningen. Konsekvensen av rushtidsavgift for innbyggere og næringsliv må utredes grundigere, og det må etableres forsvarlige avbøtende tiltak.

  2. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at ny teknologi/veiprising testes ut på Nord-Jæren.

  3. Stortinget ber regjeringen utrede alternative finansieringsopplegg ved eventuelle kostnadsøkninger på riksveier og sykkelstamveier i bypakker, også der ikke hele belastningen finansieres med bompenger.

  4. Staten dekker 70 prosent av investeringskostnadene for «Bussveien» i Bymiljøpakken for Nord-Jæren.

  5. Det må avklares hvilke andre prosesser knyttet til Bymiljøpakken for Nord-Jæren som eventuelt krever behandling i Stortinget.»