Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner)

Til Stortinget

Sammendrag

Justis- og beredskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag om endringer i bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, og post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, i statsbudsjettet 2018.

Det foreslås å øke bevilgningen over kap. 451 post 1 med 19,8 mill. kroner, og kap. 451 post 21 med 64,3 mill. kroner. Nivået på beredskapen fremover vil avhenge av nedbørsmengden, og beløpet er derfor usikkert.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Peter Frølich, Guro Angell Gimse og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Olivia Corso Salles, viser til Prop. 2 S (2018–2019).

Kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1

Komiteen viser til at situasjonen med unormalt mye skogbrann i vår og sommer har fordret økt innsats fra Sivilforsvaret, som per 31. august rapporterer at de har deltatt i 119 skogbranninnsatser. Under denne posten har DSB i 2018 avsatt 5,5 mill. kroner til alle typer innsatser i Sivilforsvaret innenfor gjeldende budsjettramme. Komiteen registrerer at det per 15. september har påløpt 18,6 mill. kroner i merutgifter som følge av ekstraordinær innsats i forbindelse med skogbrannfare og slokking av skogbranner, mens merutgiftene for resten av året er anslått til 1,2 mill. kroner, da det legges til grunn at det er behov for ekstraordinær beredskap til og med november.

Komiteen viser også til at det på bakgrunn av ovennevnte er foreslått å øke bevilgningen over kap. 451 post 1 med 19,8 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Komiteen registrerer at statens skogbrannhelikopter i utgangspunktet er i beredskap fra 15. april til 15. august. Ved stor skogbrannfare og skogbrannaktivitet setter DSB ved behov flere helikoptre i beredskap. Komiteen merker seg at det i år har vært forhøyet beredskap i forbindelse med skogbrannfare og behov for bistand fra skogbrannhelikopter til slokking av skogbranner. Komiteen viser til at det i saldert budsjett 2018 var bevilget 7,2 mill. kroner på kap. 451 post 21, hvorav ca. 6 mill. kroner var avsatt til skogbrannslokking og -beredskap. Per 15. september var det påløpt 52,6 mill. kroner i merutgifter, mens merutgifter ut over dette anslås til 11,7 mill. kroner for resten av året. Komiteen viser til at dette er basert på et middels anslag som gir rom for å kunne håndtere noen hendelser dersom behovet for bistand skulle oppstå. Det tas høyde for en ekstraordinær beredskap til og med november, og det betales kun for helikopter som blir bestilt.

Komiteen viser også til at det på bakgrunn av ovennevnte foreslås å øke bevilgningen over kap. 451 post 21 med 64,3 mill. kroner. Beløpet er usikkert som følge av at nivået på beredskapen i tiden fremover vil avhenge av nedbørsmengden.

Komiteen viser videre til at når store naturskader som flom og skogbrann inntreffer, skal storsamfunnet stille opp. Kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med skogbrann, kan søke fylkesmannen om kompensasjon innenfor gjeldende retningslinjer for skjønnstilskuddet i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. Komiteen viser til at tilskudd til kommunene for merutgifter til håndtering av skogbranner i 2018 finansieres innenfor gjeldende bevilgning over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 64.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, forhøyes med

19 800 000

fra kr 760 781 000 til kr 780 581 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

64 300 000

fra kr 7 234 000 til kr 71 534 000

Oslo, i justiskomiteen, den 13. november 2018

Lene Vågslid

Himanshu Gulati

leder

ordfører