Innstilling fra justiskomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 108 S (2017–2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.)

Til Stortinget

Sammendrag

Det har påløpt merutgifter etter at Prop. 108 S (2017–2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.) ble lagt frem 22. juni 2018. På denne bakgrunn har regjeringen i melding til Stortinget meddelt at Prop. 108 S (2017–2018) trekkes tilbake. Bevilgningsbehovet er innarbeidet som en del av forslag til endring av bevilgningen over kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter i Prop. 2 S (2018–2019).

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Peter Frølich, Guro Angell Gimse og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Olivia Corso Salles, viser til Prop. 2 S (2018–2019) og Prop. 108 S (2017–2018) og tar til etterretning at Prop. 108 S (2017–2018) trekkes tilbake og er innarbeidet i Prop. 2 S (2018–2019).

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Prop. 2 S (2018–2019) Meldingsdel – vedlegges protokollen.

Oslo, i justiskomiteen, den 13. november 2018

Lene Vågslid

Himanshu Gulati

leder

ordfører