5. Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Ledere i internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer, kan ikke velges som medlemmer i Nobelkomiteen. Det samme gjelder personer med ledende stillinger i embetsverket, som departementsråd eller ambassadør.

II

Medlemmer i Nobelkomiteen kan gjenvelges én gang og maksimalt inneha vervet i 12 år.