Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

Til Stortinget

Sammendrag

Forordning (EU) 2017/1128 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked (portabilitetsforordningen) gir felles europeiske regler for å sikre at abonnenter av portable nettbaserte tjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten.

Formålet med forordningen er å fjerne hindringer for grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester som gir tilgang til sport, film, musikk mv. Dette skal gjøre det mulig for forbrukere å ta med og få tilgang til slike tjenester når de oppholder seg midlertidig i andre EØS-land.

Beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen er tatt med forbehold om Stortingets samtykke. Innlemmelse forutsetter derfor at Stortinget samtykker til at forordningen skal bli en del av EØS-avtalen.

Nasjonal gjennomføring av forordningen vil kreve lovendringer. Norsk rett inneholder ingen regler tilsvarende forordningen.

Etter Kulturdepartementets vurdering vil forordningen ha positive konsekvenser for både norske forbrukere og tilbydere av nettbaserte innholdstjenester. At norske innholdstjenester blir mer tilgjengelige, vil også kunne føre til at innholdet i tjenestene, herunder norsk innhold, oppleves som mer attraktivt. Forbrukere vil dermed få en bedre brukeropplevelse av tjenestene, samtidig som det ikke skal betales noe ekstra for denne tilgangen. Det antas også at forordningen vil ha begrensede økonomiske konsekvenser for rettighetshavere til innhold som tilbys i nettbaserte innholdstjenester.

Kulturdepartementet tilrår godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 av 6. juli 2018 om innlemmelse av portabilitetsforordningen i EØS-avtalen.

I proposisjonen foreslår departementet at det gis en ny bestemmelse i åndsverkloven som gjennomfører forordningen. Det foreslås at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisning i den foreslåtte lovbestemmelsen.

Forslag A til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) behandles i Innst. 83 L (2018–2019), jf. Stortingets forretningsorden § 31 sjette ledd andre punktum.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Marianne Haukland, lederen Kristin Ørmen Johnsen og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, viser til at Prop. 10 LS (2018–2019) både inneholder forslag til lov og forslag til stortingsvedtak om samtykke. Saken behandles derfor i to ulike innstillinger. Komiteen viser til merknader og forslag til vedtak i Innst. 83 L (2018–2019) om Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.).

Komiteen slutter seg til forslaget i proposisjonen om å innlemme portabilitetsforordningen i EØS-avtalen.

Komiteen merker seg for øvrig at portabilitetsforordningen trådte i kraft i EU 1. april 2018. Det betyr at det lovmessige grunnlaget for portabilitet er ulikt i Norge fra mesteparten av EØS-området. Denne forskjellen gjelder både for forbrukere og tilbydere av innholdstjenester. Forskjellen vil gjelde inntil den foreslåtte lovendringen trer i kraft. Ulike regler innen det felles markedet kan skape uheldige situasjoner både for forbrukere og tilbydere. Komiteen mener at det er mest hensiktsmessig at lovendringen derfor trer i kraft så snart som mulig.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Ifølge vedtak i Stortinget 6. november 2018 skal familie- og kulturkomiteen forelegge utkast til innstilling om forslag B i proposisjonen for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse.

Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler i brev av 28. november 2018:

«Utenriks- og forsvarskomiteen viser til familie- og kulturkomiteens utkast til innstilling datert 21. november 2018 vedrørende Prop. 10 LS (2018-2019) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen).

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til familie- og kulturkomiteens utkast til innstilling til Prop 10 LS (2018-2019) og har ingen ytterligere merknader.»

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 av 6. juli 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 30. november 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Silje Hjemdal

leder

ordfører