Sammendrag

Kunnskapsdepartementet foreslår i Prop. 21 S (2018–2019) forslag til endring av enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for 2018. Under programkategori 07.20 Grunnopplæring foreslås det endringer under kap. 200, 225, 3225, 226 og 228. Under programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring foreslår departementet endringer under kap. 252, 256 og 3256. Videre foreslår departementet å endre kap. 260, 270 og 280 under programkategori 07.60 Høyere utdanning og kap. 287 og 288 under programkategori 07.70 Forskning. Under programkategori 07.80 Utdanningsstøtte foreslår departementet å endre kap. 2410, 5310 og 5617. De andre forslagene i Prop. 21 S (2018–2019) blir behandlet av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i Prop. 24 S (2018–2019) endringer i statsbudsjettet for 2018. I denne innstillingen blir bare forslagene knyttet til kap. 926 behandlet. De andre forslagene i proposisjonen blir behandlet av næringskomiteen.