Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

250 000

fra kr 378 031 000 til kr 377 781 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

835 000

fra kr 67 349 000 til kr 66 514 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, forhøyes med

2 467 000

fra kr 111 141 000 til kr 113 608 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

92 800 000

fra kr 297 853 000 til kr 205 053 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med

1 070 000

fra kr 8 925 000 til kr 7 855 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, nedsettes med

486 000

fra kr 6 290 000 til kr 5 804 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med

77 391 000

fra kr 1 646 791 000 til kr 1 569 400 000

60

Tilskudd til forskning på tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, nedsettes med

1 426 000

fra kr 43 024 000 til kr 41 598 000

228

Tilskudd til frittstående skoler m.v.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

203 950 000

fra kr 2 296 734 000 til kr 2 500 684 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

27 799 000

fra kr 1 646 901 000 til kr 1 619 102 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 491 000

fra kr 160 127 000 til kr 158 636 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 017 000

fra kr 118 213 000 til kr 115 196 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

2 176 000

fra kr 18 504 000 til kr 20 680 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

17 468 000

fra kr 304 412 000 til kr 321 880 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

280 000

fra kr 50 522 000 til kr 50 242 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

451 000

fra kr 23 025 000 til kr 23 476 000

78

Kompletterende undervisning, nedsettes med

290 000

fra kr 24 611 000 til kr 24 321 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd, nedsettes med

150 000

fra kr 62 357 000 til kr 62 207 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, nedsettes med

66 287 000

fra kr 586 985 000 til kr 520 698 000

256

Kompetanse Norge

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

3 700 000

fra kr 12 046 000 til kr 8 346 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med

746 424 000

fra kr 746 424 000 til kr 0

280

Felles enheter

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, nedsettes med

3 190 000

fra kr 36 723 000 til kr 33 533 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med

1 000 000

fra kr 15 407 000 til kr 14 407 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med

2 656 000

fra kr 310 756 000 til kr 308 100 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, forhøyes med

97 523 000

fra kr 2 208 010 000 til kr 2 305 533 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

55 000 000

fra kr 99 900 000 til kr 44 900 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 500 000

fra kr 7 056 077 000 til kr 7 054 577 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

132 000 000

fra kr 2 957 714 000 til kr 3 089 714 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 000 000

fra kr 721 272 000 til kr 701 272 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

136 120 000

fra kr 1 204 463 000 til kr 1 068 343 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

28 297 000

fra kr 602 896 000 til kr 631 193 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

30 000 000

fra kr 376 200 000 til kr 346 200 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

22 376 000

fra kr 27 191 396 000 til kr 27 213 772 000

Inntekter

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

7 940 000

fra kr 43 567 000 til kr 35 627 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

3 700 000

fra kr 11 676 000 til kr 7 976 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

7 245 000

fra kr 24 410 000 til kr 31 655 000

29

Termingebyr, nedsettes med

2 364 000

fra kr 16 643 000 til kr 14 279 000

89

Purregebyr, forhøyes med

5 179 000

fra kr 103 464 000 til kr 108 643 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

66 930 000

fra kr 10 236 991 000 til kr 10 303 921 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

530 457 000

fra kr 4 607 663 000 til kr 4 077 206 000

II
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 • Kap.

  Post

  Navn

  Samlet ramme

  270

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

  883,4 mill. kroner

III
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan:

 • 1. gi Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet fullmakt til å bruke de aksjer universitetet eier i Norut Northern Research Institute AS som tingsinnskudd for å slå selskapet sammen med NORCE – Norwegian Research Centre AS. Fullmakten gjelder ut 2019.

 • 2. gi Universitetet i Bergen fullmakt til å gjennomføre direktesalg av eiendommen Christies gate 13 i Bergen til Bergen Fintech Hub. Prisen fastsettes til markedspris basert på verditakst.