Innhald

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Runar Sjåstad, fra Høyre, Liv Kari Eskeland, Stefan Heggelund, Aase Simonsen og Renate Sølversen, fra Fremskrittspartiet, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland, fra Senterpartiet, Sandra Borch og Ole André Myhrvold, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Haltbrekken, fra Venstre, lederen Ketil Kjenseth, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, og fra Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes, viser til de foreslåtte endringene i statsbudsjettet for 2018 under Olje- og energidepartementet.

Komiteen viser til omtalen av de store nedbørsmengdene i særlig Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og støtter regjeringens forslag om å øke bevilgningen til NVEs flom- og skredforebygging med 55 mill. kroner i 2018 til krise- og hastetiltak.

Komiteen viser til omtalen av Nordisk Energiforskning og merker seg at det foreslås å redusere bevilgningen med 1 mill. kroner til 10, 3 mill. kroner i 2018. Komiteen vil understreke betydningen av både nordisk energisamarbeid og ikke minst felles forsknings- og utviklingssamarbeid om energi i Norden, senest nevnt i rapporten «Nordisk energisamarbeid; Sterkt i dag – sterkere i morgen» utarbeidet av Jorma Ollila for Nordisk råd. Mer forskningssamarbeid blir her pekt på som et av de viktigste felles tiltakene og innsatsområdene de neste årene.