Innhald

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Odd Omland, Kristian Torve og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Marianne Haukland, lederen Kristin Ørmen Johnsen og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, støtter regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2018.

Kap. 855, post 22 Kjøp av privat barneverntjenester

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til svarbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet v/statsråd Linda Hofstad Helleland av 4. desember 2018, hvor det fremgår at den foreslåtte økte bevilgning på 119 mill. kroner til kjøp av private tjenester, skyldes en økning i antall barn med behov for akuttiltak, og barn med særskilte behov. Av svaret fremgår det også at det ikke er mulig å splitte opp merutgiftene pr. enkeltleverandør.

Disse medlemmer viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens rapport i Dokument 3:8 (2017–2018), som ble behandlet i Stortinget 4. desember. I Innst. 60 S (2018–2019) uttrykkes det betydelig bekymring for myndighetenes håndtering av akuttplasseringer i barnevernet. En samlet komité uttaler at:

«Komiteen er overrasket over og bekymret for at den manglende felles forståelsen har fått råde over så lang tid.»

Videre:

«Det er spesielt urovekkende at det ikke er enighet om når bistandsplikten er oppfylt.»

Og endelig:

«Komiteen vil påpeke departementets ansvar for å følge opp de lover og forskrifter som gjelder, og gripe fatt i mangler og utfordringer en blir kjent med gjennom sine tildelingsbrev og styringsdialogen.»

Disse medlemmer vil peke på de alvorlige forhold som Riksrevisjonens rapport beskriver, at det å dele en familie er det mest alvorlige inngrep samfunnet kan gjøre, og at rettssikkerheten derfor må ha høyeste prioritet. I denne omgang begrenser regjeringen seg til å foreslå økte bevilgninger til private tjenestetilbydere. Disse medlemmer ber om en nærmere redegjørelse for hvilke grep som er gjort for å bedre forholdene vedrørende akuttplasseringer i barnevernet, senest i samband med RNB 2019. Redegjørelsen bør også inneholde en status for hvordan arbeidet med håndtering av akuttilbud hos det statlige tiltaksapparatet i barnevernet utvikler seg.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at kap. 855 dekker hele det statlige tiltaksapparatet i barnevernet, og at akuttiltak bare er en del av dette. Styrkingen av kapittelet er foreslått med 187 mill. kroner over 1-posten og 119 mill. kroner over 22-posten, og en reduksjon på 56 mill. kroner over 60-posten. Styrkingen på 1-posten er knyttet til kapasiteten i statens eget tiltaksapparat. Det statlige apparatet styrkes altså mer enn økningen i kjøp fra private tjenestetilbydere. Videre mener flertallet at oppfølging av saken i Stortinget bør skje på ordinær måte gjennom Riksrevisjonens oppfølging og Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av denne.