Innhald

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

840

Tiltak mot vald og overgrep

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, vert sett ned med

1 400 000

frå kr 95 921 000 til kr 94 521 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, vert sett opp med

700 000

frå kr 10 946 000 til kr 11 646 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving, vert sett ned med

860 000

frå kr 5 649 000 til kr 4 789 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, vert sett ned med

2 700 000

frå kr 12 172 000 til kr 9 472 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, vert sett ned med

60 000 000

frå kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, vert sett ned med

50 000 000

frå kr 14 930 000 000 til kr 14 880 000 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60, vert sett opp med

187 000 000

frå kr 3 816 878 000 til kr 4 003 878 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, vert sett opp med

119 000 000

frå kr 2 561 973 000 til kr 2 680 973 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttast under post 1, vert sett ned med

56 000 000

frå kr 415 176 000 til kr 359 176 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

1

Driftsutgifter, vert sett ned med

34 000 000

frå kr 217 067 000 til kr 183 067 000

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

79

Internasjonalt likestillings- og ikkje-diskrimineringsarbeid, kan overførast, vert sett ned med

3 642 000

frå kr 3 642 000 til kr 0

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, vert sett ned med

890 000 000

frå kr 19 190 000 000 til kr 18 300 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, vert sett opp med

5 000 000

frå kr 615 000 000 til kr 620 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, vert sett opp med

5 000 000

frå kr 475 000 000 til kr 480 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, vert sett ned med

4 000 000

frå kr 61 000 000 til kr 57 000 000

Inntekter

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Diverse inntekter, vert sett ned med

5 000 000

frå kr 15 569 000 til kr 10 569 000

60

Kommunale eigendelar, vert sett opp med

33 000 000

frå kr 1 398 039 000 til kr 1 431 039 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

4

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, vert sett ned med

8 928 000

frå kr 61 572 000 til kr 52 644 000