Innledning

Næringskomiteen behandler i denne innstillingen endringsforslag på statsbudsjettet 2018 fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet i Prop. 24 S (2018–2019) med unntak av kap. 926, som behandles av utdannings- og forskningskomiteen.

I innstillingen behandles også Klima- og miljødepartementets endringsforslag knyttet til kap. 1473 i Prop. 22 S (2018–2019) Endringer i statsbudsjettet 2018. De andre endringsforslagene blir behandlet av energi- og miljøkomiteen.