4. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding I fremmes av en samlet komité.

Komiteens tilråding II fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter – kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med

1 800 000

fra kr 46 072 000 til kr 47 872 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

329 300 000

fra kr 11 399 132 000 til kr 11 728 432 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

149 400 000

fra kr 2 872 949 000 til kr 3 022 349 000

62

Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med

1 800 000

fra kr 199 506 000 til kr 197 706 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, nedsettes med

900 000

fra kr 110 702 000 til kr 109 802 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

82 400 000

fra kr 2 012 393 000 til kr 1 929 993 000

Inntekter

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

6 100 000

fra kr 220 175 000 til kr 214 075 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

11 200 000

fra kr 51 782 000 til kr 40 582 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

4 900 000

fra kr 20 962 000 til kr 16 062 000

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at bevilgningen til Human Rights Service ikke økes gjennom omgrupperingen av statsbudsjettet for 2018.