Innhald

5. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding I–IV fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteens tilråding V fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen foreslå økte midler til regional utvikling til fylkeskommunene.

II

De regionale utviklingsmidlene legges ikke inn i rammefinansieringen av fylkeskommunene.

III

Stortinget ber regjeringen styrke de regionale forskningsfondene.

IV

Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere overføring av oppgaver fra Fylkesmannen til fylkeskommunene på landbruksområdet. En forutsetning for overføring er at landbruksavtalen med nasjonale føringer ikke svekkes.

V

Meld. St. 6 (2018–2019) – Oppgaver til nye regioner – vedlegges protokollen.