Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 2018

Dette dokument

 • Innst. 148 S (2018–2019)
 • Kjeldedokument:
 • Utgivar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
 • Sidetal: 4
Til Stortinget

Innledning

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i medhold av Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 første ledd bokstav a, jf. Grunnloven § 75 bokstav f, gjennomgått statsrådets protokoller for første halvår 2018.

Dissenser i regjeringen

Det har ikke vært noen dissenser i regjeringen i perioden 1. januar – 30. juni 2018.

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Magne Rommetveit og Kristian Torve, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari og Ulf Leirstein, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, merker seg at det ikke har vært noen dissenser i regjeringen i den aktuelle perioden.

Komiteens gjennomgang av benådningssaker i perioden 1. januar til 30. juni 2018

Stortinget har den 29. oktober 2018 mottatt følgende tallmessige oppstilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om benådningssøknader innvilget i tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018:

«Første halvår 2018 er det innvilget 6 søknader om benådning for ilagt straff etter straffeloven eller annen lov, slik:

A. Frihetsstraff

Benådning uten prøvetid

0

Benådning til betinget straff

med prøvetid på 2 år, jf. straffeloven § 34

3

Benådning til løslatelse på prøve

hvor soning er påbegynt

0

Benådning til betinget straff med prøvetid

og ubetinget bot

0

Benådning etter klage til Kongen

1

B. Bøter

Hel eller delvis benådning,

betinget benådning

2

C. Samfunnsstraff

Delvis eller betinget benådning

0

I henhold til kongelig resolusjon 5. juni 1981 om delegering av Kongens myndighet etter Grunnloven § 20 til å avslå søknader om benådning til Justis- og beredskapsdepartementet, har departementet i samme tidsrom avslått til sammen 25 søknader, slik:

A. Fengselsstraff

8

B. Forvaring

1

C. Bøter

16

I samme periode er 3 klager over departementets avslag på søknad om benådning ikke tatt til følge av Kongen i statsråd. Én klage er tatt til følge ved at benådning er innvilget, jf. ovenfor.»

Komiteen har ingen merknader til benådningssakene i perioden 1. januar til 30. juni 2018.

Komiteens gjennomgang av forskrifter fastsatt og opphevet i statsråd i perioden 1. januar – 30. juni 2018

Følgende forskrifter er fastsatt, endret eller opphevet i statsråd i perioden 1. januar til 30. juni 2018:

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2018 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.

Finansdepartementet

Forskrift for pengepolitikken.

Forsvarsdepartementet

Forskrift om anvendelse av lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold på Svalbard og Jan Mayen.

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Forskrift om endring av forskrift 15. november 2002 nr. 1287 til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

Forskrift om endringer i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1477 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse av nyfødte.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om standardisert inntektstaperstatning til barn.

Forskrift om opphevelse av forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.

Forskrift om York-Antwerpen-reglene 2016 som fravikelige regler for felleshavarioppgjør.

Forskrift om behandling av personopplysninger.

Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Klima- og miljødepartementet

Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Dovre og Lesja kommuner, Møre og Romsdal, Trøndelag og Oppland fylker.

Forskrift om vern av Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, Dovre og Lesja kommuner, Oppland.

Forskrift om endring i forskrift 3. mai 2002 nr. 435 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern av Fokstugu landskapsvernområde, Dovre og Lesja kommuner, Oppland.

Forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (CITES-forskriften).

Forskrift om bruk av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) på Jan Mayen.

Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke.

Forskrifter om vern for skogområder i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Oppland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms.

Forskrifter om verneplan for Tyrifjorden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk.

Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk.

Kulturdepartementet

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping.

Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring av forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt.

Forskriftsgjennomgang

Komiteen viser til at forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang av statsrådets protokoller.

Komiteen har ingen merknader til forskriftene som er fastsatt, endret eller opphevet i perioden 1. januar til 30. juni 2018.

Komiteens gjennomgang av embetsutnevnelser

Komiteen viser til at departementene rutinemessig oversender utvidede søkerlister, der det gis opplysninger om samtlige søkere, inkludert de som har fått sitt navn unntatt offentlighet.

Komiteen har ingen merknader til embetsutnevnelsene i perioden 1. januar til 30. juni 2018.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 2018 vedkommende:

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

– vedlegges protokollen.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. januar 2019

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for Statsministerens kontor

Kristian Torve

ordf. for Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Magne Rommetveit

ordf. for Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet

Bente Stein Mathisen

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Svein Harberg

ordf. for Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet

Ulf Leirstein

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mazyar Keshvari

ordf. for Finansdepartementet

Nils T. Bjørke

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet og Forsvarsdepartementet